Amdanom Ni

English

Sefydlwyd y Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach (y Ganolfan) yn 2006 er mwyn cydlynu a datblygu diddordebau addysgu a gwaith ymchwil staff academaidd ym meysydd y cyfryngau, diwylliant, cyfathrebu, theatr a pherfformio, gyda llawer o hyn wedi canolbwyntio ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru a’r cyd-destun economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol ehangach maent yn gweithredu ynddynt.

Mae gan y Ganolfan rôl gyffredinol yn Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd (CCI), ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â grwpiau ymchwil sy’n bodoli eisoes a Chanolfannau o fewn CCI ac mae ganddi berthynas gref gyda mentrau ymchwil rhyngddisgyblaethol mewn rhannau eraill o’r Brifysgol. Mae ganddi gysylltiadau sefydlog ag ymarferwyr y cyfryngau ledled Cymru a’r DU, a chysylltiadau academaidd gyda chydweithwyr mewn cenhedloedd bach eraill, gan gynnwys Catalonia, Gwlad Belg a Seland Newydd.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 65% o ymchwil y gyfadran yn uned asesu D35 Cerddoriaeth, Drama, Dawns a Chelfyddydau Perfformio (yn cynnwys y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol) a 75% o ymchwil uned asesu D34 Celf a Dylunio (fel rhan o gyflwyniad ar y cyd gyda WIRAD, Wales Institute of Art & Design) naill ai’n rhyngwladol ragorol (3*) neu’n arwain yn fyd-eang (4*).

Tra bod y syniad am Ganolfan oedd yn canolbwyntio ar ‘genhedloedd bach’ wedi codi yn sgil gwaith yng Nghymru, mae’r Ganolfan wedi cynnwys cenhedloedd bach eraill yn Ewrop a thu hwnt yn ei chwmpas hefyd.

The launch of the Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations at the Wales Millennium Centre in 2006

Amcanion

Bwriad y Ganolfan ydy cynhyrchu ymchwil o’r safonau uchaf sy’n berthnasol i Gymru a chenhedloedd bach eraill ac yn cael effaith tu hwnt i’r Academi.

Amcanion penodol y Ganolfan ydy:

  • Gwneud ymchwil o ansawdd uchel ym maes y cyfryngau, diwylliant a pherfformio gyda sylw penodol ar ddealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol a diwylliannol, sydd â pherthnasedd uniongyrchol i genhedloedd bach;
  • Cylchredeg canlyniadau ei ymchwil trwy gyhoeddiadau, cynadleddau a digwyddiadau addysg gyhoeddus;
  • Hwyluso a chynyddu deialog rhwng y diwydiant, gwneuthurwyr polisi, academyddion a’r cyhoedd yn ehangach;
  • Cychwyn trefniadau partneriaeth gyda sefydliadau eraill a chyrff eraill yn y diwydiant;
  • Adnabod a meithrin ymchwil gymhwysol sy’n cefnogi gweithgareddau entrepreneuraidd yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol;
  • Datblygu deialog a chydweithredu cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol;
  • Cyfnewid gwybodaeth gyda sefydliadau eraill, a gyda chymunedau, sefydliadau llywodraethau, a gan hynny, cyfrannu at ddealltwriaeth o hunaniaeth, neu hunaniaethau, unigryw cenhedloedd bach;
  • Cael ein hadnabod fel awyrgylch cyffrous am astudiaeth ôl-raddedig a’n cydnabod fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ar genhedloedd bach.

Wrth weithio tuag at yr amcanion hyn, bydd y Ganolfan yn chwarae rhan weithgar werth gynorthwyo Prifysgol Morgannwg i gyflawni’i chyfeiriad strategol, sef ‘symud yn eu blaen, o fewn y cyd-destun rhyngwladol ehangach, blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru’.