Adroddiadau Ymchwil

games report cym Arolwg Gemau Clwstwr Cymru 2021

Richard Hurford & Yr Athro Ruth McElroy, 2022

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o raglen Clwstwr, prosiect pum mlynedd sy’n ceisio rhoi arloesedd wrth wraidd cynhyrchu cyfryngau yn Ne Cymru. Mae Clwstwr eisiau adeiladu ar lwyddiant De Cymru wrth wneud cynnwys creadigol trwy roi Ymchwil a Datblygu (Y&D) wrth wraidd cynhyrchu.

Nod yr adroddiad hwn yw cynhyrchu mapio systematig manwl o'r sector gemau fideo yng Nghymru. Mae’n amlygu’r heriau sgiliau ac anghenion hyfforddi’r diwydiant ledled Cymru. Mae hefyd yn archwilio’r cymorth y mae’r diwydiant gemau fideo yn ei gael yng Nghymru, y DU, Ewrop a gweddill y byd. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg gwybodus ar sector nad yw wedi’i ddatblygu’n ddigonol ar hyn o bryd ac nad yw’n cael ei ddeall cystal â’r sectorau ffilm a theledu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a Chymru’n ehangach.

--> Lawrlwythwch yr Adroddiad


Screen survey wales cym.pngArolwg Sgrin Cymru 2021

Dr Helen Davies & Yr Athro Ruth McElroy, 2022

Nod Arolwg Sgrin Cymru 2021 yw mapio’r sector ffilm a theledu y tu hwnt i Brifddinas Ranbarth Caerdydd a thrwy wneud hynny, gwella ein dealltwriaeth o’r economïau rhanbarthol pwysig hyn. Gan weithio mewn partneriaeth â  Cymru Greadigol, canolbwynt yr ymchwil hon yw archwilio heriau sgiliau ac anghenion hyfforddi'r diwydiant ledled Cymru. Er nad dyna brif ffocws yr adroddiad hwn, mae ein hymchwil yn taflu goleuni ar y newidiadau a welwyd yn y sector sgrin yn dilyn 18 mis cyntaf pandemig COVID-19. Defnyddir y term ‘Cymru gyfan’ yn yr adroddiad hwn i gyfeirio at bob rhan o Gymru ac eithrio CCR.

Mae Arolwg Sgrin Cymru 2021 yn ymestyn cyrhaeddiad daearyddol ein mapio cynharach o sector sgrin PrifddinasRanbarth Caerdydd yn sylweddol. Cynhaliwyd yr holl ymchwil a gasglwyd yn Arolwg Sgrin Cymru yn ystod 2021, gyda chasglu data yn canolbwyntio ar y gwanwyn a'r haf pan oedd cynhyrchu ffilm a theledu yn cychwyn ar ôl cyfnod clo hir COVID-19. O ganlyniad, mae'n rhoi mewnwelediadau dadlennol i effaith barhaus y pandemig COVID-19 ar y sector ffilm a theledu ar draws Cymru. 

--> Lawrlwythwch yr AdroddiadGwaith sgrin 2020.pngGwaith Sgrin 2020: Sgiliau'r dyfodol ac arloesi ar gyfer y Sector Sgrin ym Mhifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Faye Hannah & Yr Athro Ruth McElroy, 2020

Mae'r sector sgrin ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn stori lwyddiant mawr i Gymru, gan ddangos twf sylweddol ac enillion enw da cynyddol fel lle i wneud cynnwys sgrin o ansawdd. O sylfaen isel, mae'r rhanbarth wedi tyfu i ddod yn gartref i gynyrchiadau hynod boblogaidd, arobryn, wedi'u hallforio’n eang gan gynnwys Doctor Who, Casualty, Sherlock, His Dark Materials, Hinterland, Apostol, Craith/Hidden, I am not a Witch, Luo Bao Bei, Keeping Faith a Time Carnage. Mae hwn yn sector blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru o ran GVA gyda'r Cyngor Diwydiannau Creadigol (CIC) yn amcangyfrif bod diwydiannau creadigol y DU werth £111.7 biliwn y flwyddyn i economi'r DU a Chymru Greadigol gan amcangyfrif bod gan y sector creadigol yn ei gyfanrwydd drosiant o fwy na £2.2 biliwn yn flynyddol, cynnydd o 40% ers 2010.

--> Lawrlwythwch yr Adroddiad
191378591_3005845459654414_3908314.6bfb9ff5.fill-450x341.jpgY Diwyddiannau Cerddoriaeth Cymru Mewn Byd Ol-Govid. A droddiad ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Yr Athro Paul Carr, 2020

Ym mis Gorffennaf 2020, comisiynwyd yr Athro Paul Carr gan Senedd Ymchwil i ddogfennu adroddiad yn archwilio’r ‘sefyllfa’ yn y diwydiannau cerdd ar ôl COVID-19 yng Nghymru. Mae'r ddogfen ganlyniadol hon yn amlinellu cefndir cyd-destunol ymddangosiad cymorth y sector preifat a chyhoeddus i'r diwydiannau cerdd yng Nghymru ers i'r pandemig gychwyn; yn archwilio'r cyngor a roddwyd i’r diwydiannau cerdd gan Lywodraethau'r DU a Chymru ynghylch mapiau ffordd allan o'r pandemig; yn adolygu'r diwydiant ac ymchwil academaidd sydd wedi dod i'r amlwg ers i'r pandemig ddechrau ac yn olaf, mae'n cymharu pecynnau cymorth Llywodraeth Cymru â chenhedloedd mewn rhannau eraill o'r byd. Er bod yr adroddiad yn ystyried diwydiannau cerdd Cymru yn ehangach, mae ei brif ffocws ar gerddoriaeth fyw, gan mai dyma fu pryder diweddar y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. Yr is-sector hwn hefyd yr adroddwyd yn eang ei fod wedi cael ei effeithio fwyaf gan y pandemig. Daw'r adroddiad i ben trwy ddogfennu cyfres o argymhellion i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ystyried eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

--> Lawrlwythwch yr Adroddiad


roath lockTelevision Drama Production in Wales: BBC Wales, Roath Lock Studios

Dr Ruth McElroy & Dr Caitriona Noonan gyda Athro Emeritws Steve Blandford, 2015

Ers ei sefydlu yn 2006 mae’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Prifysgol De Cymru, wedi cymryd rhan mewn deialog gyda rhanddeiliaid amrywiol am yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu drama yng Nghymru ac o Gymru. Yn 2010 ar y cyd ag Ymddiriedolaeth y BBC a Chyngor Cynulleidfa Cymru cyhoeddodd y ganolfan yr adroddiad Screening the Nation, a archwiliodd y portread o Gymru yn nramâu teledu nodedig y BBC (Blandford et al. 2010), sy’n cyfleu pa mor ganolog yw drama deledu i ddinasyddiaeth a hunaniaeth yng Nghymru. Roedd cam nesaf yr agenda ymchwil hwn yn cyd-daro ag agor Stiwdios Porth y Rhath y BBC yng Nghaerdydd. Er mai’r buddsoddiad ym Mhorth y Rhath oedd ffocws yr ymchwil, amlygodd datblygiadau eraill megis y buddsoddiad yng Nghaerdydd gan Pinewood Studios ac araith bryfoclyd Tony Hall yn 2014 fod hon yn foment bwysig yn natblygiad a chynaliadwyedd y sector teledu Cymreig. Mae’r ymchwil hwn yn cyfrannu at y dadleuon parhaus am ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus a’r sector creadigol ehangach yng Nghymru a’i uchelgais i fod yn gystadleuydd difrifol yn y farchnad cynhyrchu teledu.

--> Lawrlwythwch yr AdroddiadScreen-Shot-2016-05-17-at-16.37.12.2e16d0ba.fill-450x341.pngArchwiliad Cyfryngau'r Sefydliad Materion Cymreig (SMC) 2015 – Review of Policy Development (Annex 1)

Dr Ruth McElroy, Dr Christina Papagiannouli & Hywel Wiliam, 2015

Ers archwiliad cyfryngau cyntaf yr SMC yn 2008, y prif ddatblygiadau fu’r twf parhaus mewn cyfathrebu ar-lein a’r ffaith bod mwy o ddulliau cyfathrebu digidol ar gael ledled Cymru, mewn cyferbyniad â chrebachiad difrifol yn y cyllid ar gyfer cynnwys sy’n ymwneud â Chymru. Mae’n dod yn anoddach i Gymru gadw ei gwelededd mewn byd cyfryngau mwy cymhleth a thameidiog.

Nod yr adroddiad yw nodi ac archwilio'r prif faterion sy'n ymwneud â darparu cyfryngau yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn nodi’r diffyg amlygrwydd i adrodd ar newyddion Cymreig ar rwydweithiau’r DU a’r portread o fywyd Cymru drwy raglenni nad ydynt yn newyddion ar y rhwydweithiau. Wrth gydnabod eu bod yn rhyngberthynol, rydym hefyd wedi ceisio gwahanu’r mater o bortreadu oddi wrth gyflenwad rhwydwaith gan ddiwydiannau creadigol Cymru.

--> Lawrlwythwch yr Archwiliad yn llawn
screeningthenationphoto.pngScreening the Nation: Wales and Landmark Television (mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth y BBC a Chyngor Cynulleidfa Cymru)

Yr Athro Steve Blandford, Yr Athro Steven Lacey, Dr Ruth McElroy & Dr Rebecca Williams, 2010

Gellir gweld yr astudiaeth hon yng nghyd-destun diddordeb eang ym mhwnc ‘cynrychiolaeth’ yn y cyfryngau yn gyffredinol ac, yng ngoleuni ei bwysigrwydd canolog i fywyd cenedlaethol, y BBC yn benodol. Dylid nodi bod y term ‘cynrychiolaeth’ yn aml yn dod yn gyfystyr â geiriau fel ‘portread’ a darlunio. Er bod yr astudiaeth yn ceisio cyffwrdd â’r cynrychioliad o ‘gymunedau’ yn yr ystyr ehangaf, mae amser ac adnoddau wedi golygu bod angen canolbwyntio ar y syniad o’r ‘genedl’.

--> Lawrlwythwch yr Adroddiad