small nations banner

Amdanom Ni

Sefydlwyd y Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach (y Ganolfan) yn 2006 er mwyn cydlynu a datblygu diddordebau ymchwil staff academaidd ym meysydd y cyfryngau, diwylliant, cyfathrebu, theatr a pherfformio, gyda llawer ohono yn canolbwyntio ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru a’u cyd-destun economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol ehangach.


 • Mae 75% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
 • Mae 67% o’n heffaith ymchwil yn arwain y byd (4*)
 • Gydradd gyntaf yng Nghymru am effaith allan o bedair prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021


Mae’r Ganolfan yn cefnogi prosiectau ymchwil, yn trefnu cynadleddau a seminarau, yn cyhoeddi cyfres lyfrau benodol, yn cynnal perfformiadau o ddramâu, ffilmiau ac arddangosfeydd, ac yn noddi ymchwil ôlraddedig. Mae wedi sefydlu cysylltiadau ag ymarferwyr y cyfryngau ledled Cymru a’r DU, a chysylltiadau academaidd gyda chydweithwyr yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Catalonia, Gwlad Belg a Seland Newydd, India a’r Unol Daleithiau.

Lleolir y Ganolfan yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol, ond daw ei haelodau o ystod o feysydd ar draws y Brifysgol, yn adlewyrchu natur rhyngddisgyblaethol ein gwaith. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol a grwpiau a chanolfannau ymchwil eraill.


Amcanion:

Bwriad y Ganolfan ydy cynhyrchu ymchwil o’r safonau uchaf sy’n berthnasol i Gymru a chenhedloedd bach eraill ac yn cael effaith tu hwnt i’r Academi.

Amcanion penodol y Ganolfan ydy:

 • Gwneud ymchwil o ansawdd uchel ym maes y cyfryngau, diwylliant a pherfformio gyda sylw penodol ar ddealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol a diwylliannol, sydd â pherthnasedd uniongyrchol i genhedloedd bach;
 • Cylchredeg canlyniadau ei ymchwil trwy gyhoeddiadau, cynadleddau a digwyddiadau addysg gyhoeddus;
 • Hwyluso a chynyddu deialog rhwng y diwydiant, gwneuthurwyr polisi, academyddion a’r cyhoedd yn ehangach;
 • Cychwyn trefniadau partneriaeth gyda sefydliadau eraill a chyrff eraill yn y diwydiant;
 • Adnabod a meithrin ymchwil gymhwysol sy’n cefnogi gweithgareddau entrepreneuraidd yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol;
 • Datblygu deialog a chydweithredu cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol;
 • Cyfnewid gwybodaeth gyda sefydliadau eraill, a gyda chymunedau, sefydliadau llywodraethau, a gan hynny, cyfrannu at ddealltwriaeth o hunaniaeth, neu hunaniaethau, unigryw cenhedloedd bach;
 • Cael ein hadnabod fel awyrgylch cyffrous am astudiaeth ôl-raddedig a’n cydnabod fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ar genhedloedd bach.

Wrth weithio tuag at yr amcanion hyn, bydd y Ganolfan yn chwarae rhan weithgar werth gynorthwyo Prifysgol Morgannwg i gyflawni’i chyfeiriad strategol, sef ‘symud yn eu blaen, o fewn y cyd-destun rhyngwladol ehangach, blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru’.


Cysylltwch â ni

Canolfan Astudio'r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach
Prifysgol De Cymru, 
Adam Street, CF24 2FN 
Caerdydd, UK

E-bost: [email protected]