Bethan Jenkins AM, in conversation with Huw Marshall, Ruth McElroy and Martin Shipton

09-11-2016

Location: TV Studio, Atrium Building

Audience: Public

Add to calendar

Scroll down for English.


Bethan Jenkins AC, yn sgwrsio gyda Huw Marshall, Dr Ruth McElroy a Martin Shipton

Y Stiwdio Deledu, Llawr Isaf, Adeilad Atrium
Prifysgol De Cymru
Dydd Iau, 10 Tachwedd, 7-8pm
https://www.rts.org.uk/event/sgwrs-gyda-bethan-jenkins-wales
Lluniaeth ar gael

Mae hwn yn gyfle i glywed barn Bethan Jenkins AC, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, y Cynulliad Cenedlaethol ar gyflwr presennol y cyfryngau yng Nghymru. Yn ymuno â hi ar y panel fydd Huw Marshall (Cyfarwyddwr Awr Cymru a chyn-bennaeth digidol, S4C), Dr Ruth McElroy (Darlithydd mewn Astudiaethau Teledu, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol De Cymru) a Martin Shipton (Prif Newyddiadurwr, y Western Mail). Bydd y drafodaeth yn cwmpasu nifer o bynciau, gan gynnwys dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus, lluosogrwydd, cyfryngau rhyngweithiol a teledu ar alw. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar y rhaglen waith mae’r Pwyllgor wedi gosod ei hun yn ystod tymor y Cynulliad hwn, yn ei rôl wrth graffu ar Lywodraeth Cymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Tim Hartley, Cadeirydd RTS Cymru.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.

RSVP: Hywel Wiliam, [email protected] neu trwy alw 0798 000 7841


Bethan Jenkins AM, in conversation with Huw Marshall, Ruth McElroy and Martin Shipton

TV Studio, Atrium Building
University Of South Wales
Thursday, 10 November, 7-8pm
https://www.rts.org.uk/event/conversation-bethan-jenkins-wales
Refreshments available

This is an opportunity to hear the views of Bethan Jenkins AM, Chair of the National Assembly’s Culture, Welsh Language and Communications Committee on the current state of the media in Wales. Joining her on the panel will be Huw Marshall (Director of Awr Cymru and the former head of digital, S4C), Dr Ruth McElroy (Lecturer in Television Studies, Media and Culture, University of South Wales) and Martin Shipton (Chief Reporter, Western Mail). The discussion will cover a number of topics including the future of public service broadcasting, plurality, interactive media and television on demand. The session will also look at the work programme the Committee has set itself during this Assembly term, in its role in scrutinising the Welsh Government.

The event will be chaired by Tim Hartley, Chairman of RTS Wales.

Simultaneous translation will be available.

RSVP: Hywel Wiliam, [email protected] or call 0798 000 7841