Gweithredu: Dyfodol Prifysgolion ac Amgueddfeydd | Activism: The Future for Universities and Museums

13-09-2019 at 9.30am to 5pm

Location: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru | St. Fagans National Museum of History

Audience: Public

Cost: Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond bydd rhaid cadw lle ymlaen llaw | This event is free, but booking is essential.

Sign up:

Add to calendar

Scroll down for English.

Gweithredu: Dyfodol Prifysgolion ac Amgueddfeydd

13 Medi 2019, 09:30 – 17:00
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru


Gan gymryd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (2015) i ystyriaeth, mae prifysgolion ac amgueddfeydd wedi cael eu hannog i flaenoriaethu ymgysylltiad cymunedol fel rhan ganolog o'u rôl ddinesig yn y gymdeithas. Gyda newidiadau arwyddocaol ar y gweill yn hinsawdd wleidyddol a chymdeithasol Cymru, mae hwn yn gyfnod gwych i ystyried sut gall mudiadau ymateb i newidiadau ynghyd â'u cefnogi a'u hwyluso. Wedi'i gynnal ar y cyd rhwng Prifysgol De Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, bydd y symposiwm hwn yn edrych i'r dyfodol i ystyried sut mae sefydliadau o'r fath wedi bod yn hanfodol i weithredu yng Nghymru. Bydd hefyd yn cynnig fforwm i ystyried sut gall prifysgolion ac amgueddfeydd weithio gyda'i gilydd i hyrwyddo newid diwylliannol, gwleidyddol, cymdeithasol ac amgylcheddol yn y dyfodol.

Caiff y digwyddiad ei gyflwyno gan Nia Williams, Cyfarwyddwraig Dysgu ac Ymgysylltu Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Gan ddefnyddio ailddatblygiad Sain Ffagan fel astudiaeth achos, bydd hi'n amlinellu sut mae'r amgueddfa'n mynd i'r afael â materion tlodi diwylliannol yng Nghymru trwy gynyddu mynediad at sefydliadau diwylliannol a chyfranogiad ynddynt.

Yr Athro Lisa Lewis (Prifysgol De Cymru) fydd y prif siaradwr. Gan dynnu ar ei monograff, Performing Wales: People, Memory and Place (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2018), bydd hi'n archwilio agweddau perfformiadol ar ddiwylliant sy'n cael eu cyflawni a'u hail-gyflawni mewn bywyd o ddydd i ddydd. Wrth wneud hynny, bydd hi'n ystyried sut mae arferion gweithredydd yn hanfodol o ran mynegi hunaniaeth genedlaethol.

I gyd-fynd â'r sgyrsiau hyn, bydd y symposiwm hefyd yn cynnal pedwar gweithdy, a fydd yn ystyried y materion canlynol:

• Hanesion Cudd

• Gweithredu lleol

• Gweithredu amgylcheddol

• Ymgysylltiad a chyfranogiad cymunedol

Cynhelir y symposiwm yn ddwyieithog trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i'n tudalen ar Eventbrite, ac am ragor o wybodaeth neu os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch y Amber Jenkins ar [email protected]
Activism: The Future for Universities and Museums

13 September 2019, 09:30 – 17:00
St. Fagans National Museum of History


In light of the Well-being for Future Generations Act Wales (2015), universities and museums have been encouraged to prioritise community engagement as central to their civic role in society. With significant change underway in the political and social climate of Wales, there has never been a more urgent time to think about how institutions can respond to, support and facilitate change. Co-hosted by the University of South Wales and the National Museum Wales, this symposium will look to the past to think about how such institutions have been integral to activism in Wales. It will also offer a forum for thinking about how universities and museums can work together to promote cultural, political, social and environmental change in the future.

The event will be introduced by Nia Williams, the Director of Learning and Engagement at National Museum Wales. Using the redevelopment of St Fagans as a case study, she will outline how the museum is addressing issues of cultural poverty in Wales by increasing access to and participation in cultural organisations.

Professor Lisa Lewis (University of South Wales) will deliver the keynote address. Drawing on her monograph, Performing Wales: People, Memory and Place (Cardiff: University of Wales Press, 2018), she will examine the performative aspects of culture which are continually enacted and re-enacted in daily life. Doing so, she will consider how activist practices are intrinsic to the expression of national identity.

To accompany these talks, the symposium will also host four workshops, which will interrogate the following issues:

• Hidden Histories

• Local Activism

• Environmental Activism

• Community engagement and participation

The symposium will be conducted bilingually in the medium of Welsh and English.

To register for the event please sign up using our Eventbrite, and for further information and queries please email Amber Jenkins at [email protected]