PDC yn ymuno â phrosiect gwerth £50m i ddatblygu canolbwynt arloesi cyfryngau byd-eang yng Nghymru

Media Cymru

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn rhan o gydweithrediad newydd gwerth £50m a fydd yn datblygu canolbwynt blaengar ar draws y byd teledu, ffilm a’r diwydiant cyfryngau ehangach yng Nghymru.

Bydd Media Cymru, a lansiwyd neithiwr (18 Hydref) yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn datblygu busnesau ac unigolion o fewn y sector gyda chyfres o rowndiau ariannu, hyfforddiant, ymchwil, a chyfleoedd dros y pum mlynedd nesaf, gan chwyldroi tirwedd y cyfryngau ym Mhrifddinas Caerdydd. Rhanbarth (CCR) a sicrhau statws o ragoriaeth fyd-eang.

Nod y cydweithrediad yw cryfhau cyfraniad economaidd gweithgareddau cyfryngau yn y CCR, gan greu miliynau o drosiant ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf, cannoedd o swyddi a chefnogi creu busnesau newydd yn y sector cyfryngau.

Fel rhan o Media Cymru, mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach PDC yn cynnal Arolwg Gweithlu Sgrin Cymru, sef arolwg cenedlaethol cyntaf y wlad i asesu anghenion sgiliau a hyfforddiant, agweddau a phrofiad pobl sy’n gweithio ar draws ffilm a theledu, gemau, animeiddio, VFX, ac ôl-gynhyrchu i adeiladu sylfaen dalent eang a chynhwysol ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Dr Helen Davies, Cymrawd Ymchwil Arloesedd Sgiliau Sgrin ym Mhrifysgol De Cymru: “Fel tîm, rydyn ni’n gyffrous iawn i fod yn lansio ein harolwg cyntaf ledled Cymru sy’n edrych yn benodol ar weithlu’r sector sgrin. Mae hwn yn gyfle unigryw i ddogfennu realiti gweithio yn y sector deinamig hwn o economi Cymru.

“Bydd yr arolwg hwn yn garreg gyffwrdd ar gyfer polisi a chyllid yn y dyfodol wrth i’n sector geisio adfer ar ôl y pandemig i adeiladu sylfaen dalent eang a chynhwysol ar gyfer ffyniant a thwf yn y dyfodol. Rydym am adlewyrchu gwir gyflwr y diwydiant ar draws Cymru gyfan a deall pa gamau y gellir eu cymryd i gefnogi pobl yn uniongyrchol yn eu datblygiad proffesiynol a’u huchelgeisiau.”

Mae prosiectau eraill sydd eisoes yn cael eu cefnogi gan Media Cymru yn cynnwys gwneud y diwydiant sgrin yn fwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar, a mynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth mewn ffilm a theledu er mwyn helpu i lefelu cyfleoedd i gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae arloeswyr yn y sector yn cael cyfleoedd i wneud cais am gyllid i roi hwb i'w syniadau.

Arweinir Media Cymru gan Brifysgol Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyngor Caerdydd ac ystod o bartneriaid diwydiant, yn ogystal â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Darperir cyllid gan y Llywodraeth drwy brif Gronfa Cryfder mewn Lleoedd Ymchwil ac Arloesedd y DU a chan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol.

Mae'r CCR yn cwmpasu deg awdurdod lleol Blaenau Gwent, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdeistref Sirol Caerffili, Caerdydd, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg, ac mae'n cynnwys rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad.

Mae’r rhanbarth eisoes yn un o’r clystyrau cyfryngau sy’n perfformio orau a thrydydd mwyaf yn y DU ar ôl Llundain a Manceinion, gan greu un o bob wyth o’r holl swyddi newydd yn y DU ym myd ffilm a theledu. Ond bydd twf pellach y diwydiant i fod yn arweinydd byd-eang ym maes arloesi yn arwain at fwy o elw economaidd a chyfleoedd i'r rhanbarth a'i phobl.

Mae 1,318 o gwmnïau ar hyn o bryd yn weithredol yn y sector cyfryngau clyweledol yn y rhanbarth, gan gynhyrchu trosiant blynyddol o £545 miliwn a chyflogi mwy na 10,000 o bobl.

Dywedodd yr Athro Justin Lewis, Cyfarwyddwr Media Cymru: “Mae Caerdydd a’r brifddinas o’i chwmpas eisoes wedi lleoli ei hun fel chwaraewr mawr yn niwydiant y cyfryngau. Mae cyllid Media Cymru yn ein galluogi i fod hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol – i wneud Cymru yn arweinydd byd-eang ym maes arloesi yn y cyfryngau – gyda ffocws ar dwf economaidd byd-eang, gwyrdd a theg.”

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Robert Buckland: “Mae gan Gymru ddiwydiant cyfryngau ffyniannus gyda’r potensial i dyfu i fod yn arweinydd nid yn unig yn y DU, ond ar draws y byd. Bydd Media Cymru yn helpu i sicrhau bod gan arloeswyr y cyfryngau Cymreig yr adnoddau i ddatblygu atebion o safon fyd-eang i faterion ein dydd, wrth iddynt fwrw ymlaen â phrosiectau uchelgeisiol sy’n eu nodi allan o’r gystadleuaeth.”

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon Llywodraeth Cymru: “Mae Llywodraeth Cymru yn falch iawn o gefnogi’r cydweithio hwn i helpu i adeiladu ar y llwyddiant y mae ein cynhyrchwyr cyfryngau yn ei fwynhau yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd rhoi’r cyfle i’n talentau mwyaf disglair i ddatblygu ac arddangos eu gallu i arloesi nid yn unig yn gwella enw da’r diwydiant ar draws y byd, ond hefyd yn arwain at enillion gwell i’n heconomi a’n cymdeithas a fydd yn y pen draw o fudd i’r rhanbarth cyfan.”#cenhedloeddbach