Steve Johnson is hosting an all-Wales community radio event in the ATRiuM

Steve Johnson is hosting an all-Wales community radio event in the ATRium on 20 June, 2019, from 10 am, in conjunction with the Culture, Welsh Language and Communications Committee of the National Assembly for Wales. Please see below for further details.

Scroll down for English

 

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal digwyddiad i drafod radio cymunedol.

Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad y llynedd a wnaeth argymhellion am radio yng Nghymru. Un o’r argymhellion hynny oedd cynnal symposiwm er mwyn dod â rhanddeiliaid ynghyd i drafod materion yn ymwneud â’r sector radio cymunedol.

Bydd hanner cyntaf y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau ar yr holl faterion sy’n effeithio ar radio lleol.

Bydd ail hanner y digwyddiad yn gyfle ichi drafod y materion sy’n wynebu’r sector radio cymunedol, fel cynhyrchu cynnwys lleol, cynaliadwyedd ariannol a’r newidiadau yn yr amgylchedd rheoleiddiol.

Gwahoddir cynrychiolwyr i aros ar gyfer cyfarfod yn y prynhawn, gan ganiatáu trafodaeth bellach.

Caiff y digwyddiad ei gynnal rhwng 10.00 a 13.20 ar 20 Mehefin 2019 yn adeilad yr ATRiuM, Stryd Adam, Caerdydd, CF24 2FN.

Darperir cinio. Rhowch wybod i ni os oes gennych ofynion deietegol penodol wrth gadarnhau y byddwch yn bresennol.

Os hoffech fod yn bresennol, anfonwch neges e-bost atom yn seneddDGCh@cynulliad.cymru
The Culture, Welsh Language and Communications Committee of the National Assembly for Wales is holding an event to discuss community radio.

The Committee published a report last year which made recommendations about radio in Wales. One of those recommendations was to hold a symposium in order to bring stakeholders together to discuss issues facing the community radio sector.

The first half of this event will be presentations and discussions on all issues affecting local radio.

The second part of the event will be an opportunity for you to discuss the issues facing the community radio sector, such as producing local content, financial sustainability and the changes in the regulatory environment.

Delegates are invited to remain for an afternoon meeting, allowing for further discussion.

The event runs from 10.00 until 13.20 on 20 June 2019 and will be held in the ATRiuM building on Adam Street, Cardiff, CF24 2FN.

Lunch will be provided. Please notify us of any specific dietary requirements you have when confirming your attendance.

If you would like to attend, please email us at seneddcwlc@assembly.wales

#cenhedloeddbach #smallnations