Impacting Music Policy in the Music Industries


Effeithio Polisi Cerddoriaeth y Diwydiannau Cerddoriaeth


Arweinydd Ymchwil: Yr Athro Paul Carr (Prifysgol De Cymru)

Cydweithwyr: Senedd Cymru

Cyllidwr: Senedd Cymru

Blog: https://paulcarr.org/blog/

Crynodeb: Ar sail y prosiect Hanes Cerddoriaeth Boblogaidd ym Merthyr Tudful a’r adroddiad polisi ar y diwydiant cerddoriaeth byw a gwblhaodd yn 2011 ar gyfer y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig, dechreuodd yr Athro Paul Carr ar nifer o weithgareddau blaengar er mwyn effeithio ar bolisi cerddoriaeth yng Nghymru. Yn gyntaf, cafwyd adroddiad a gomisiynwyd gan Rhiannon Passmore AC yn 2018 ar ddirywiad dysgu offerynnol yng Nghymru. Fe’i lansiwyd yng Ngholeg brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda chefnogaeth Syr Karl Jenkins, a dylanwadodd ar syniadau Llywodraeth Cymru ynglyn â dyfodol addysg cerddoriaeth yng Nghymru.

Dilynwyd hyn gan olygyddiaeth wâdd y cyfnodolyn Popular Music Education a rhifyn yn archwilio’n benodol y tirlun cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru a sut mae angen iddo fanteisio ar adolygiad yr Athro Graham Donaldson ‘Dyfodol Llwyddiannus’.  Defnyddiwyd gwybodaeth o’r cyfnodolyn, oedd yn cynnwys chwe erthygl academaidd a saith astudiaeth achos, yn nhrafodaethau Carr fel rhan o weithgor addysg cerddoriaeth Llwyodraeth Cymru, yn ogystal â’r dystiolaeth lafar a roddodd i’r Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg a Chyfathrebu a’i ymholiad i Gerddoriaeth Byw. Trwy gyfrwng argymhellion Carr yn adroddiad Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg a Chyfathrebu, Turn Up the Volume (2020), cytunodd Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cerddoriaeth gyfoes yn cael ei ddysgu mewn ysgolion yn y cwricwlwm newydd (Argymhelliad 13).

Mewn perthynas â’r ymholiad uchod i gerddoriaeth byw, yn 2020 comisynwyd Carr, fel rhan o Gynllun Cymrodoriaeth Academaidd y Senedd, i ddogfennu adroddiad beirniadol yn cynghori sut y gallai’r diwydiannau cerddoriaeth byw yng Nghymru gael eu hadfer yn dilyn Covid-19. Dylanwadodd yr adroddiad hwn yn uniongyrchol ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg a Chyfathrebu, Turn Up The Volume, yn ogystal ac ymateb  Llywodraeth Cymru iddo.  

Ar gefn symposiwm, oedd yn archwilio sut mae polisïau cerddoriaeth cenhedloedd ar draws Ewrop wedi effeitho ar eu diwydiannau cerddoriaeth, mae Carr bellach yn paratoi rhifyn ddwbwl o’r cyfnodolyn, Journal of World Popular Music, y bwriedir ei argraffu yn 2022.

Bwriad: Mae pedwar llinyn y prosiect hwn wedi ceisio trawsnewid polisi’r llywodraeth drwy sicrhau bod cerddoriaeth boblogaidd yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm cerddoriaeth yng Nghymru, a’i fod yn cael ei asesu mewn modd cymwys. Ceisiodd y prosiect gynnig cyngor arbenigol i’r Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg a Chyfathrebu a Llywodraeth Cymru ar sut y gall y diwydiannau cerddoriaeth yng Nghymru gael eu hadfer yn effeithiol yn dilyn pandemig Covid-19.

Cyhoeddiadau:

Carr, P (2022). The Impacts of Covid 19 on the Music Industries. Golygyddiaeth wâdd The Journal of Popular Music of the World. Intellect.

Carr, P (2021). ‘Popular Music Education in. Wales : Opportunities for Change’. Popular Music Education, 5/1, tt.3-16.

Carr, P (2021). Popular Music Education in Wales. Golygyddiaeth wâdd The Journal of Popular Music Education, (5.1). Intellect.

Carr, P (2020). ‘Rock Music Pedagogy in the UK and US: Ignorance and Elitism?’, yn Paul Carr ac Allan Moore (goln), The Bloomsbury Handbook of Rock Music Research, Bloomsbury Press.

Carr, P (2020) ‘Y Diwydiannau Cerddoriaeth Cymru Mewn Byd Ol-Govid'. Adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 

Carr, P (2018) ‘International Best Practice in Music Performance Education Models and Associated Learning Outcomes for Wales’, Senedd Cymru.

Carr, P (2014). ‘The Live Music Industry in Wales: The Sustainability and Working Practices of a Nation’, Civilizations (13): The State of Music Industry, Les Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, tt. 201-220.

Carr, P (2011). ‘Investigating the Live Music Industry within Wales: A Critical Analysis: A Report For The Welsh Music Foundation’, Welsh Music Foundation.

 

 

 


Impacting Music Policy in the Music Industries


Research Leader: Professor Paul Carr (University of South Wales)

Collaborators: Welsh Parliament

Funder: Welsh Parliament

Blog: https://paulcarr.org/blog/

Summary: Building on the History of Popular Music in Merthyr Tydfil project and the 2011 policy report he wrote on the live music industry in Wales for the Welsh Foundation, Professor Paul Carr commenced a number of initiatives impacting music policy in Wales. The first included a commissioned report in 2018 for Rhiannon Passmore AM on the decline of instrumental teaching in Wales. The report, which was launched at the Royal Welsh College of Music and Drama with support from supporters such as Sir Karl Jenkins, has consequently fed into Welsh Government thinking about the future of music education in Wales.

This initiative was closely followed by a guest editorship of the journal Popular Music Education, which specifically investigated the popular music landscape in Wales and how it needed to take advantage of Professor Graham Donaldson’s ‘Successful Futures’ report.  Information from the collection, which included six academic essays and seven case studies, has been used in Carr’s ongoing discussions as part of Welsh Government’s ‘Music Education Working Group’, in addition to the verbal evidence he has given to the Culture, Welsh Language and Communications Committee Live Music Enquiry. Via Carr’s recommendations in the Culture, Welsh Language and Communications Committee’s Turn up the Volume report (2020), Welsh Government have agreed to ensure that contemporary music is taught in schools in Wales’ new curriculum (Recommendation 13).

Regarding the aforementioned enquiry into live music, as part of a Welsh Parliament Academic Fellowship Scheme, Carr was commissioned in 2020 to document a critical report advising how the live music industries in Wales can recover from Covid-19. This report directly fed into the Culture, Welsh Language and Communications Committee’s aforementioned Turn Up The Volume report, in addition to the Welsh Government’s response.

Off the back of a symposium, which investigated how the music policies of nations across Europe have impacted their respective music industries, Carr is currently working on a double edition of the Journal of World Popular Music, due for publication in 2022.

Aim: The four strands of this ongoing project has attempted to transform government policy, by ensuring that popular music is not only included in the Welsh music curriculum, but also assessed appropriately. It has also aimed to offer expert advice to the Culture, Welsh Language and Communications Committee and Welsh Government on how the Welsh music industries can effectively recover from the Covid-19 pandemic.

Publications:

Carr, P (2022). The Impacts of Covid 19 on the Music Industries. Guest editorship of a ‘double edition’ of The Journal of Popular Music of the World. Intellect.

Carr, P (2021). ‘Popular Music Education in. Wales: Opportunities for Change’. Popular Music Education, 5/1, pp.3-16.

Carr, P (2021). Popular Music Education in Wales. Guest Editorship of The Journal of Popular Music Education, (5.1). Intellect.

Carr, P (2020). ‘Rock Music Pedagogy in the UK and US: Ignorance and Elitism?’, in Paul Carr and Allan Moore (ed), The Bloomsbury Handbook of Rock Music Research, Bloomsbury Press.

Carr, P (2020) ‘The Welsh Music Industry in a Post Covid World: A Report for the Culture, Welsh Language and Communications Committee’, Live Music Exchange, available at https://livemusicexchange.org/resources/the-welsh-music-industries-in-a-post-covid-world-a-report-for-the-culture-welsh-language-and-communications-committee-professor-paul-carr/.

Carr, P (2018) ‘International Best Practice in Music Performance Education Models and Associated Learning Outcomes for Wales’, Welsh Parliament.

Carr, P (2014). ‘The Live Music Industry in Wales: The Sustainability and Working Practices of a Nation’, Civilizations (13): The State of Music Industry, Les Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, pp. 201-220.

Carr, P (2011). ‘Investigating the Live Music Industry within Wales: A Critical Analysis: A Report For The Welsh Music Foundation’, Welsh Music Foundation.