SCREEN INDUSTRY CENSUS 2020

Cyflwyno’r cyfrifiad diwydiannau sgrin cyntaf ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Croeso i Gyfrifiad Sgrin 2020, prosiect ymchwil Clwstwr dan arweiniad Prifysgol De Cymru ac a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Dyma'r cyfrifiad llawn cyntaf o ddarpariaeth cynhyrchu a hyfforddiant diwydiannau sgrin ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Wedi'i gynnal gan Faye Hannah ym Mhrifysgol De Cymru, mae'r ymchwil hon yn canolbwyntio ar ffilm, teledu pen ucha’r farchnad, teledu, gemau, animeiddio, VFX ac ôl-gynhyrchu a bydd yn cynhyrchu data manwl ar ddemograffeg a sgiliau'r diwydiant gyda ffocws ar dwf ac arloesi.

Er mwyn dal llun cyflawn, rhyddheir dau arolwg ar yr un pryd.

  • Anelir y cyntaf at ddarpariaeth hyfforddiant ôl-16 y diwydiannau sgrin.

  •  Anelir yr ail at y sector cynhyrchu i fapio sefydliadau a gweithwyr llawrydd. 

Bydd yr arolygon hyn ar agor ar gyfer ymatebion tan 1 Gorffennaf 2020.

Darganfyddwch fwy am yr ymchwil yma.


Digwyddiadau

Cynhwyswch fi! - Cyfrifiad Sgrin: Gweminar gyda Bwrdd Cynghori Cyfrifiad 2020 ac ymchwilwyr (22/06/20).Introducing the first screen industries census for the Cardiff Capital Region

Welcome to the Screen Census 2020, a Clwstwr research project lead by the University of South Wales and funded by Arts and Humanities Research Council. This is the first full census of screen industries production and training provision in the Cardiff Capital Region (CCR).

Conducted by Faye Hannah at University of South Wales, this research is focused upon film, high-end TV, television, games, animation, VFX and post-production and will produce detailed data on industry demographics and skills with a focus on growth and innovation.

In order to capture a complete picture, two surveys will be released simultaneously.

  • The first is aimed at screen industries post-16 training provision.

  • The second is geared to the production sector to map organisations and freelance workers.

These surveys will be open for responses until 1 July 2020.

Find out more about the research here.


Events

Count me in! - Screen Census: A webinar with the Screen Census 2020 advisory board and researchers (22/06/20).

Mae'r ddarpariaeth hyfforddiant yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) darpariaeth Prentisiaeth, Cyrsiau Hyfforddiant, DPP ar gyfer gweithwyr proffesiynol presennol, hyfforddiant ar gyfer Ymgeiswyr Newydd, Diwrnodau hyfforddiant, digwyddiadau, dosbarthiadau meistr, cyrsiau ffilm a theledu, profiad gwaith, sesiynau arweiniad gyrfa, hyfforddiant yn y gwaith, cyrsiau sgiliau hanfodol (I&D, Cymorth Cyntaf, NSPCC ac ati), rhagflasau gwaith, interniaethau, nawdd, mentora lefel uwch, mentora, hyfforddi a theithiau cyfleusterau.

Beth yw'r diwydiannau sgrin ym Mhrifddinas Ranbarth-Caerdydd (CCR)?

At ddibenion yr ymchwil hon, diffinnir diwydiannau sgrin fel is-sectorau’r diwydiannau creadigol sy’n cynnwys: Ffilm, Teledu Pen Ucha’r Farchnad, Teledu, Animeiddio, Gemau a VFX, gan gynnwys Ôl-Gynhyrchu.

Beth yw ‘Darpariaeth Hyfforddiant’?

Y meini prawf i'w cynnwys yn yr ymchwil hon yw 'Darpariaeth hyfforddiant Diwydiannau Sgrin a ddarperir ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd'. Gall hyfforddiant gael ei ddarparu gan sefydliad sydd wedi'i leoli yng Nghymru neu'r tu allan iddi. Diffinnir darpariaeth hyfforddiant fel hyfforddiant galwedigaethol, perthnasol i'r diwydiant yn rhanbarth CCR Cymru. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i; ymgysylltu, cyflwyno hyfforddiant sy'n cynnig gwybodaeth, arweiniad, cefnogaeth, cyflwyno hyfforddiant ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol sy'n berthnasol i alwedigaeth.

Beth sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys 10 awdurdod lleol a dyma’r ôl troed Clwstwr. Y deg ardal awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent; Pen-y-bont ar Ogwr; Caerffili; Caerdydd; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen a Bro Morgannwg.

I gael rhagor o wybodaeth am Gyfrifiad 2020, ewch i: https://culture.research.southwales.ac.uk/news-and-events/news/cyfrifiad-sgrin-2020/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Chyfrifiad 2020, e-bostiwch: [email protected]

Acronymau a diffiniadau

DPP - Datblygiad Proffesiynol Parhaus

CCR - Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

GDPR – Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

I&D - Iechyd a Diogelwch

Teledu Pen Ucha’r Farchnad - Cynyrchiadau sy'n costio mwy na £1 Miliwn yr awr

NSPCC – Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant

PDC - Prifysgol De Cymru

VFX- Effeithiau Gweledol

Training provision includes (but is not limited to) Apprenticeship provision, Training Courses, CPD for existing professionals, New Entrants training, Training days, events, masterclasses, film and TV courses, work experience, career guidance sessions, on the job training, essential skills courses ( H&S, First Aid, NSPCC etc) work tasters, internships, sponsorship, senior level mentoring, mentoring, coaching and facilities tours.

What are the screen industries in the Cardiff Capital Region?

For the purpose of this research, screen industries are defined as the sub sectors of the creative industries that include: Film, High-End TV, TV, Animation, Games and VFX, including Post-Production.

What constitutes ‘Training Provision’?

The criteria for inclusion in this research are 'Screen Industries training provision delivered in the Cardiff Capital Region'. Training may be delivered by an organisation based within or outside of Wales. Training provision is defined as vocational, industry relevant training in the CCR region of Wales. This includes, but is not limited to; engagement, delivery of training that offers information, guidance, support, practical training delivery and vocationally relevant theoretical knowledge. 

What constitutes the Cardiff Capital Region?

The Cardiff Capital Region is made up of 10 local authorities and is the Clwstwr footprint. The ten local authority areas Blaenau Gwent; Bridgend; Caerphilly; Cardiff; Merthyr Tydfil; Monmouthshire; Newport; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; and Vale of Glamorgan.

For further information about the Census 2020 please visit: https://culture.research.southwales.ac.uk/news-and-events/news/screen-census-2020/

If you have any questions relating to the Census 2020, please email: [email protected]

Acronyms & definitions

CPD – Continued Professional Development

CCR – Cardiff Capital Region

GDPR – General Data Protection Regulation

H&S – Health & Safety

High End TV- Productions costing more than £1 Million per hour

NSPCC – National Society of the protection of cruelty to children

USW – University of South Wales

Beth yw'r diwydiannau sgrin ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd?

At ddibenion yr ymchwil hon, diffinnir diwydiannau sgrin fel is-sectorau’r diwydiannau creadigol sy’n cynnwys: Ffilm, Teledu Pen Ucha’r Farchnad, Teledu, Animeiddio, Gemau a VFX, gan gynnwys Ôl-gynhyrchu.

Beth sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys 10 awdurdod lleol a dyma ôl troed Clwstwr. Y deg ardal awdurdod lleol Blaenau Gwent; Pen-y-bont ar Ogwr; Caerffili; Caerdydd; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg.

Beth os yw fy sefydliad yn croesi nifer o'r is-sectorau hyn?

Mae cyfle yn yr arolwg i allu rhestru cymaint o is-sectorau ag y mae eich sefydliadau yn gweithio ynddynt gan y byddem yn hoffi cael darlun llawn o weithgaredd gweithredol.

Beth os oes gen i fwy nag un rôl fel gweithiwr llawrydd?

Rydym yn cydnabod bod hyn yn gyffredin yn y sectorau hyn. Mae'r cyfrifiad yn gwneud darpariaeth i'r rheini sy'n hunangyflogedig restru hyd at 3 rôl swydd a wnaethant yn 2019.

Beth yw bylchau neu brinder sgiliau?

I sefydliadau diwydiant, gall hyn fod yn ddiffyg neu ostyngiad yn y cyflenwad sgiliau a allai arwain at ddiffyg mewn perfformiad busnes. Gallai'r prinder sgiliau hwn rwystro tyfiant yn y dyfodol.  Gallai hyn hefyd fod yn ddiffyg sgiliau yn eich gweithlu y gallech fod wedi'i nodi sydd angen ei ddatblygu ond sy’n gweithredu fel rhwystr i berfformiad.

I gael rhagor o wybodaeth am Gyfrifiad 2020, ewch i: https://culture.research.southwales.ac.uk/news-and-events/news/cyfrifiad-sgrin-2020/

https://culture.research.southwales.ac.uk/news-and-events/news/cyfrifiad-sgrin-2020/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Chyfrifiad 2020, e-bostiwch: [email protected]

Acronymau a diffiniadau

DPP - Datblygiad Proffesiynol Parhaus

CCR - Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

GDPR – Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Teledu Pen Ucha’r Farchnad - Cynyrchiadau sy'n costio mwy na £1 Miliwn yr awr

PDC - Prifysgol De Cymru

VFX- Effeithiau Gweledol

 

What are the screen industries in the Cardiff Capital Region?

For the purpose of this research, screen industries are defined as the sub sectors of the creative industries that include: Film, High-End TV, TV, Animation, Games and VFX, including Post-Production.

What constitutes the Cardiff Capital Region?

The Cardiff Capital Region is made up of 10 local authorities and is the Clwstwr footprint. The ten local authority areas Blaenau Gwent; Bridgend; Caerphilly; Cardiff; Merthyr Tydfil; Monmouthshire; Newport; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; and Vale of Glamorgan.

What if my organisation crosses a number of these sub sectors?

There is an opportunity within the survey to be able to list as many sub sectors as your organisations works in as we would like to capture a full picture of operational activity

What if I have more than one role as a freelancer?

We recognise this is common within these sectors. The census makes provision for those who are self employed to list up to 3 job roles that they undertook in 2019

What are skills gaps or shortages?

For industry organisations, this can be a lack or reduction in supply of skills that may lead to a deficiency in business performance. This skills shortage might hinder future growth. This could also be a lack of skills within your workforce that you may have identified require development but acts as a barrier to performance.

For further information about the Census 2020 please visit: https://culture.research.southwales.ac.uk/news-and-events/news/screen-census-2020/

If you have any questions relating to the Census 2020, please email: [email protected]

Acronyms & definitions

CPD – Continued Professional Development

CCR – Cardiff Capital Region

GDPR – General Data Protection Regulation

High End TV- Productions costing more than £1 Million per hour

USW – University of South Wales

VFX- Visual Effects