Localebrity

Localebrity: Archwilio Ymatebion Cynulleidfa i Enwogion  mewn Cenhedloedd Bach

Tîm Ymchwil: Dr Rebecca Williams (Prifysgol De Cymru), Alex Brady (Prifysgol De Cymru).

Cyllidwr: Cynllun Buddsoddi mewn Ymchwil PDC.

Crynodeb: Mae'r ymchwil hwn yn archwilio pwysigrwydd enwogion yn ne Cymru. Mae'n dod ar adeg pan mae cychwyn cynhyrchu teledu lleol yn ehangu gydag agor Stiwdios Drama  Porth y Rhath y BBC ym Mae Caerdydd.  Mae'r prosiect yn ystyried cysylltiad enwogion gyda lleoliadau penodol ar draws de Cymru ac mae'n profi dilysrwydd y term 'localebrity' (McElroy a Williams 2011), a ddefnyddir i ddisgrifio hybrid o'r enwogion teledu realiti a'r bersonoliaeth leol neu 'cymeriad'.

Nod: Nod y prosiect yw troi at y gynulleidfa eu hunain i archwilio eu hymatebion i bobl leol enwog ac i ystyried y defnyddiau a’r  pleser/amhleser efallai y byddant yn ei elwa o hyn.

Amcanion: Mae'r ymchwil yn cynnwys grwpiau ffocws gyda chynulleidfaoedd teledu ar draws de Cymru. Mae hefyd yn dadansoddi ymatebion y gynulleidfa i raglenni teledu yn y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau eraill.

Allbynnau Ymchwil: Tynnwyd ar waith y prosiect o’r cyhoeddiadau canlynol:

Williams, R. (2015) ‘Localebrities, adopted residents, and local characters: audience and celebrity in a small nation’, Celebrity Studies, Taylor & Francis Online.

Williams, R. (2013) ‘Tonight’s the Night with …Captain Jack!: John Barrowman as celebrity/subcultural celebrity/localebrity’, yn Rebecca Williams (gol.) Torchwood Declassified: Investigating Mainstream Cult Television, Llundain: I.B. Tauris, tt. 154-171.

McElroy, R. a Williams. R. (2011) ‘Remembering Ourselves, Viewing the Others: historical reality television and celebrity in the small nation’, Television and New Media, 12 (3), tt.187-206.

Localebrity: Examining Audience Responses to Celebrity in Small Nations

Research Team: Dr Rebecca Williams (University of South Wales), Alex Brady (University of South Wales).

Funder: USW Research Investment Scheme.

Summary: This research examines the importance of celebrity in south Wales. It comes at a time when the local television production base is expanding with the opening of the BBC’s Roath Lock Drama Studios in Cardiff Bay. The project considers the association of celebrities with specific locations across south Wales and tests the validity of the term 'localebrity’ (McElroy and Williams 2011), used to describe a hybrid of the reality television celebrity and the local personality or 'character’.

Aim: This project aims to turn to the audience themselves to examine their responses to famous local people and to consider the uses and (dis)pleasures they may gain from this.

Objectives: The research involves focus groups with television audiences across south Wales. It also analyses audience responses to television programmes in social media and other platforms.

Research Outputs: Work from the project has been drawn on in the following publications:

Williams, R. (2015) ‘Localebrities, adopted residents, and local characters: audience and celebrity in a small nation’, Celebrity Studies, Taylor & Francis Online.

Williams, R. (2013) ‘Tonight’s the Night with …Captain Jack!: John Barrowman as celebrity/subcultural celebrity/localebrity’, in Rebecca Williams (ed.) Torchwood Declassified: Investigating Mainstream Cult Television, London: I.B. Tauris, pp. 154-171.

McElroy, R. and Williams. R. (2011) ‘Remembering Ourselves, Viewing the Others: historical reality television and celebrity in the small nation’, Television and New Media, 12 (3), pp.187-206.