Hyfforddiant - Cydlynydd Cynaladwyedd

Hyfforddiant Cydlynydd Cynaliadwyedd ar gyfer Cynyrchiadau wedi’u Sgriptio

MANYLION Y CWRS

Mae HYFFORDDIANT CYDLYNYDD CYNALIADWYEDD AR GYFER CYNYRCHIADAU WEDI’U SGRIPTIO yn rhaglen hyfforddi unigryw, wedi’i llywio gan angen gwirioneddol am ddull mwy cynaliadwy o ran cynhyrchu ffilmiau yng Nghymru. Bydd creu rôl amhrisiadwy ar gyfer y dyfodol, fel cydlynydd cynaliadwyedd, yn helpu i roi ar waith newid meddylfryd a thueddiadau gweithio yn sector sgrîn Cymru, ar bob cam cynhyrchu.

Cyflwynir y cwrs gan Tilly Ashton, unig Gynghorydd Cynaliadwyedd Cynhyrchu llawn amser Cymru ar gyfer Severn Screen, a hyfforddwr albert BAFTA. Mae Tilly wedi gweithio ar y tîm cynhyrchu ar raglenni megis y rhaglen Netflix, Havoc, Steeltown Murders y BBC, a chyfres ddrama ITV1 newydd Martin Clunes, Out There, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Marc Evans o Gymru. Bydd Ellie Ashton yn ymuno â Tilly, sydd hefyd yn gweithio fel cynghorydd cynaliadwyedd ac yn ymgynghori ar brosiectau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal ag arbenigwyr cynaliadwyedd eraill o BAFTA albert a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae Cydlynwyr Cynaliadwyedd yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, gan gynnwys:

 • Creu, gweithredu a chynnal cynllun i sicrhau bod mentrau cynaliadwyedd yn cael eu gweithredu a’u monitro’n briodol;
 • Casglu data ar gyfer ardystiad albert a threfnu gwybodaeth a thystiolaeth ar gyfer y Cynllun Gweithredu Carbon;
 • Cyfathrebu ag adrannau i amlygu camau gweithredu a allai ddatblygu dewisiadau cynaliadwy a lleihau effeithiau negyddol ar y blaned;
 • Rheoli gwastraff ac ailgylchu’n ymarferol, a chysylltu â chyflenwyr sy’n gallu cefnogi’r symudiad tuag at economi mwy cylchol;
 • Annog datblygiad cynnyrch neu wasanaethau newydd a allai helpu’r cynhyrchiad lynu at safonau amgylcheddol presennol neu i’r dyfodol, megis symud tuag at economi cylchol a/neu groesawu technolegau newydd.
 • Adolygu gweithrediadau presennol y cynhyrchiad yn rheolaidd i wella cynaliadwyedd yn y dyfodol;
 • Defnyddio sgiliau cyfathrebu ardderchog i ddatblygu cyfathrebu gweledol (gan gynnwys posteri, e-byst a chylchlythyron) i roi gwybodaeth i’r criw am gynaliadwyedd a’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd bositif a hwyliog;
 • Rhannu gwybodaeth (hanfodol) gyda chymunedau a sefydliadau perthnasol;
 • Helpu i feithrin rhwydweithiau economi cylchol gydag ysgolion, colegau, grwpiau theatr, tai propiau, busnesau lleol, elusennau ac ati.

Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi gyda:

 • Y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i lwyddo fel Cydlynydd Cynaliadwyedd yn y sector sgrîn.
 • Mentor i’ch arwain a rhoi cymorth i chi.
 • Lleoliad â chymorth fel Cydlynydd Cynaliadwyedd ar gynhyrchiad â sgript neu ffilm.
 • Rhwydweithio a chyfleoedd ac adnoddau eraill i sicrhau gwaith pellach.

Bydd pob sesiwn hyfforddiant yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr sy’n gweithio yn y sector. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein yn crybwyll pynciau megis:

 • Rôl y Cydlynydd Cynaliadwyedd a pham ei fod yn bwysig
 • Adrodd Carbon Albert ac ardystiad
 • Gwastraff fel adnodd ac economi cylchol
 • Rheoli prosiect a newid
 • Gwleidyddiaeth, Cynyrchiadau a Phobl
 • Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Nodi costau ac arbedion ynghlwm wrth weithio’n gynaliadwy
 • Trosolwg o gynhyrchiad â sgript cynaliadwy
 • Ymrwymiadau cyfreithiol gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 • Sefydlu rhwydweithiau, rhestri cyflenwyr ac adnoddau

MANYLION CYFLENWI

A. SUT MAE’N GWEITHIO

Ariennir y rhaglen yn llawn gan Media Cymru, gyda chymorth Ymddiried ac wedi’i chyflawni mewn partneriaeth â Severn Screen.

Bydd y 6 hyfforddai llwyddiannus yn derbyn bwrsariaeth/ffi hyfforddiant i wneud yn iawn am golli incwm posibl (£120 am ddiwrnod llawn o hyfforddiant a £60 am hanner diwrnodau).

Mae’n bosib y bydd unigolion hefyd yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth teithio a llety i helpu gyda chostau mynychu sesiynau a lleoliadau wyneb yn wyneb.

B. PWY ALL WNEUD CAIS?

Mae’r rhaglen ar agor i unrhyw un dros 18 oed, sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Rydym yn benodol awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n angerddol dros amddiffyn dyfodol y blaned, yn ogystal â phobl sydd â phrofiad o weithio ar gynyrchiadau teledu a ffilm. Byddwn hefyd yn ystyried profiad yn y theatr, cyfryngau sain a gweledol, gwaith gwirfoddol perthnasol neu rolau amgylcheddol.

Sgiliau a fydd eu hangen arnoch (meini prawf hanfodol):

 • Profiad yn gweithio mewn rôl cynaliadwyedd, neu rôl berthnasol.
 • Ychydig o ymwybyddiaeth/profiad o weithio mewn cynyrchiadau teledu, yn ddelfrydol mewn drama neu ddrama parhaus.
 • Ychydig o ddealltwriaeth o ofynion ardystiad albert BAFTA.
 • Angerdd dros gynnwys ar y teledu ac ar y sgrîn.
 • Diddordeb amlwg mewn cynaliadwyedd, newid hinsawdd a datrysiadau cynhyrchu cynaliadwy.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio ardderchog, gyda gallu amlwg i ymgymryd â sawl tasg ar yr un pryd.
 • Rheoli blaenoriaethau sy’n gwrthdaro a chyflawni’n unol â therfynau amser.
 • Gallu gweithio yn rhan o dîm ac ar fenter personol.
 • Hyderus o ran llythrennedd TG.
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog gyda’r gallu i gydweithio â sawl adran.

Pethau arall rydym yn chwilio amdanynt (meini prawf dymunol):

 • Gwybodaeth am rwydweithiau cynaliadwyedd yn y sector.
 • Dealltwriaeth dda o ddatrysiadau technegol a thalu sylw i arloesedd.
 • Deall ymrwymiadau cyfreithiol y cwmni cynhyrchu a rheolau cydymffurfiaeth amgylcheddol.

Rydym yn cydnabod gwerth positif amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu annheg. Rydym bob amser yn ceisio recriwtio’r unigolyn mwyaf addas, ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Mae hyn yn cynnwys pobl o bob oed, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd a chred.

Mae gennym hyd at 6 o leoedd ar gael.

C. PRYD A BLE?

Bydd y broses ymgeisio yn cau ddydd Gwener, 23 Chwefror 2024. 

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael gwybod dydd Mercher 28 Chwefror 2024.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mawrth 5 Mawrth a dydd Gwener 8 Mawrth 2024.

Byddwn yn rhoi gwybod i bawb a yw’r cais yn llwyddiannus erbyn dydd Gwener 15 Mawrth 2024.

Gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn gallu mynychu pob sesiwn hyfforddiant yn ystod y cyfnod canlynol:

 • Cynhelir y rhaglen hyfforddiant bob dydd Mawrth o 9 Ebrill 2024 tan dydd Mawrth 28 Mai 2024 (8 wythnos)
 • Cynhelir sesiwn WYNEB YN WYNEB 1 diwrnod cychwynnol dydd Mawrth 9 Ebrill 2024 yng Nghaerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)
 • Wedi hynny, bydd 6 sesiwn pellach* (ar-lein ac wyneb yn wyneb), a fydd yn para 3 awr drwy gydol mis Ebrill a Mai. Cynhelir y rhain ar y dyddiadau ac amseroedd canlynol: 
  • Dydd Mawrth 16 Ebrill 2024, 1000-1300
  • Dydd Mawrth 23 Ebrill 2024, 1000-1300
  • Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024, 1000-1300
  • Dydd Mawrth 7 Mai 2024, 1000-1300
  • Dydd Mawrth 14 Mai 2024, 1000-1300
  • Dydd Mawrth 21 Mai 2024, 1000-1300

*Rydym yn bwriadu cynnal rhai o’r rhain mewn lleoliadau stiwdio (Wolf, Great Point, Dragon & Aria Studios), yn amodol ar weithgarwch cynhyrchu bryd hynny. 

 • Bydd gweithdy rhyngweithiol wyneb yn wyneb am ddiwrnod yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 28 Mai 2024, 1000-1700 naill ai yng ngogledd neu dde Cymru (lleoliad i’w gadarnhau).
  Bydd trefniadau teithio a llety dros nos ar gyfer y sesiwn hyfforddiant olaf hon yn cael eu cadarnhau’n nes at yr amser. 
 • Rhwng mis Mehefin 2024 a Mawrth 2025, bydd hyfforddeion yn cwblhau lleoliad â thâl am 10-15 wythnos fel Cydlynydd Cynaliadwyedd ar gynhyrchiad â sgript.
 • Drwy gydol y lleoliadau, bydd sesiynau galw heibio ar-lein hefyd yn cael eu cynnal bob wythnos, lle gall cyfranogwyr rannu’r hyn y maent wedi’i ddysgu ar gynyrchiadau a chodi unrhyw gwestiynau.
 • Bydd bob sesiwn yn cael ei chynnal gan arbenigwyr sy’n gweithio yn y sector.

D. GWEMINAR HOLI AC ATEB

Bydd Tilly Ashton o Severn Screen yn cynnal gweminar gwybodaeth ddydd Llun 5 Chwefror, 1300-1400.

Byddwch yn gallu gofyn cwestiynau am fod yn Gydlynydd Cynaliadwyedd, y rhaglen hyfforddiant a’r broses ymgeisio. Does dim angen i chi ddod i’r gweminar hwn i wneud cais, ond mae’n gyfle i ddysgu mwy.

Cofrestrwch ar gyfer y Gweminar

E. MYNEDIAD A HYGYRCHEDD

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol a fyddai'n gwneud y cais hwn yn fwy hygyrch i chi (fel cyngor, cymorth ysgrifennu neu gymorth darllen), neu os hoffech y cais hwn mewn fformat arall (fideo neu sain, llais, ffont mawr, testun plaen neu iaith arall), ebostiwch [email protected]

F. UNRHYW GWESTIYNAU?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]