Media Cymru - Training - Global Formats

Rhaglen Hyfforddiant Fformatiau Byd-eang

MANYLION Y CWRS

PWMPIO'R CYFAINT: Creu, ariannu, pecynnu a gwerthu fformatiau byd-eang a fydd yn apelio at wylwyr teledu ledled y byd.

Mae’r sesiwn 1.5 diwrnod hwn yn archwilio sut i greu fformatiau gwreiddiol y DU y gellir eu gwerthu a’u graddio a fydd yn teithio’n rhyngwladol. Gyda ffocws ar adloniant a syniadau fformat heb sgript, mae wedi’i gynllunio ar gyfer cwmnïau annibynnol a gweithwyr proffesiynol yn y sector sgrin yng Nghymru sydd am ehangu eu cyrhaeddiad busnes a byd-eang.

Dros gyfnod y rhaglen byddwch yn cwrdd â phobl sydd wedi comisiynu, gwneud neu werthu fformatiau aml-ran a fformatiau dychwelyd yn rhyngwladol, yn ymchwilio i elfennau allweddol genres/cyfresi llwyddiannus ac yn cael cyngor ar y ffordd orau o gyflwyno'ch "pitch deck" a thapiau arddangos i brynwyr rhyngwladol posibl.

Os ydych chi'n credu y gallwch chi feddwl am y rhaglenni The Traitors, Sort Your Life Out neu The Masked Singer nesaf, yna byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud cais.

Bydd yr hyfforddiant RHAD AC AM DDIM hwn yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr sy'n gweithio yn y diwydiant. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ac yn fyw ar-lein yn ymdrin â phynciau fel:

 • Deall Fformatiau a'u Lle yn y Farchnad Deledu Ryngwladol
 • Creu fformat masnachol rhagorol
 • Syniadau Pecynnu gan ddefnyddio "pitch deck" a Thapiau arddangos
 • Sgiliau Meddal cyflwyno syniad
 • Adolygiad Byd-eang o Sioeau Llwyddiannus a Pha Fformat y mae Prynwyr ei Eisiau
 • Hanfodion Busnes Rhyngwladol Hanfodol i Gynhyrchwyr

MANYLION CYFLWYNO

A. SUT MAE HYN YN GWEITHIO

Ariennir y rhaglen hon yn llawn gan Media Cymru, a ddarperir mewn partneriaeth â Grand Scheme Media ac S4C.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus fod yn gymwys i gael cyflog/bwrsari i gefnogi presenoldeb.

B. PWY ALL WNEUD CAIS?

Mae’r cwrs hwn yn agored i weithwyr proffesiynol y sector sgrin yng Nghymru sydd â mwy na dwy flynedd o brofiad yn y diwydiant a chariad amlwg at deledu. Bydd gennych angerdd arbennig am gemau, cwis, talent a/neu sioeau realiti.

Yn ddelfrydol, byddwch wedi dyfeisio fformatiau a/neu gyfresi aml-ran, yn dychwelyd i lefel benodol ac yn chwilio am gyngor a dysgu ychwanegol i helpu i ehangu'r farchnad ar gyfer eich gwaith.

Bydd y niferoedd ar gyfer pob lleoliad yn cael eu capio ar 20.

C. PRYD a BLE?

Bydd y broses ymgeisio yn cau ddydd Gwener 8 Rhagfyr.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn dydd Gwener 15 Rhagfyr.

Cynhelir y cwrs (ddwywaith) mewn dau leoliad – unwaith yn Ne Cymru (Tramshed Tech, Caerdydd), ac eto yng Ngogledd Cymru (M-Sparc, Ynys Môn).

Gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn gallu mynychu UN o’r dyddiadau hyfforddi canlynol:

D. BETH ARALL SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD?

Yn dilyn yr hyfforddiant hwn bydd Cronfa Datblygu Fformatiau Byd-eang (GFD) Media Cymru yn cael ei lansio ym mis Chwefror 2024 – cystadleuaeth gaeedig sydd ond ar gael i’r gweithwyr proffesiynol hynny a fynychodd yr hyfforddiant.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei rheoli drwy wefan Media Cymru a bydd ymgeiswyr yn cael arweiniad a chymorth ynghylch y broses ymgeisio.

Yna bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael cyllideb ddatblygu o hyd at £10,000 i fynd â'u syniad wedi'i fformatio i'r cam nesaf (sesiwn sylw a thâp arddangos).

Mae'n bosibl y bydd prosiectau a ariennir hefyd yn cael y cyfle i gyflwyno eu syniad i S4C (yn amodol ar lunio rhestr fer), a fydd yn cael yr opsiwn i gomisiynu peilot.

Bydd y syniadau hyn yn cael eu hystyried yng nghyd-destun pa rai sy’n debygol o apelio orau gyda chynulleidfaoedd ym marchnadoedd y DU a marchnadoedd rhyngwladol – a'u gosod ar restr fer yn Sgil eu cyfraniad posibl i gyfran cynulleidfa S4C a gwerthiant fformatiau rhyngwladol.

Os na bydd S4C yn trosglwyddo'r cyfle i gomisiynu peilot, gellir mynd â'r syniadau at ddarlledwyr/comisiynwyr eraill.

Bydd y Gronfa GFD yn cynnwys 5 cam allweddol:

Cam 1: Cwblhau ffurflen gais Media Cymru: Dyddiad cau Dydd Gwener 8 Mawrth 2024

Cam 2: Cyhoeddi 8 prosiect datblygu ar y rhestr fer: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

GWYLIAU'R PASG

Cam 3: Sesiwn fentora un i un dilynol 60 munud ar-lein gyda Grand Scheme Media i drafod syniadau ar gyfer y rhestr fer: Rhwng dydd Llun 15 Ebrill – dydd Gwener 26 Ebrill 2024

Cam 4: Cyflwyniad sesiwn sylw llawn a thâp arddangos: Dyddiad cau dydd Gwener 31 Mai 2024

Cam 5: Cyfle peilot gydag S4C.

E. MYNEDIAD A HYGYRCHEDD

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol a fyddai'n gwneud y cais hwn yn fwy hygyrch i chi (fel cyngor, cymorth ysgrifennu neu gymorth darllen), neu os hoffech y cais hwn mewn fformat arall (fideo neu sain, llais, ffont mawr, testun plaen neu iaith arall), ebostiwch [email protected]

F. UNRHYW GWESTIYNAU?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]

Global Formats Training Programme

COURSE DETAILS

PUMP UP THE VOLUME:  Creating, financing, packaging and selling global formats that will appeal to television viewers around the world.

This 1.5-day session explores how to create saleable and scalable UK original formats that will travel internationally. With a focus on entertainment and non-scripted format ideas, it is designed for Welsh screen sector independents and professionals looking to expand their business and global reach.

Over the course of the programme. you will meet people who have commissioned, made or sold multi-part and returning formats internationally, drill down the key elements of successful genres/series and get advice on how best to present your pitch decks and sizzles to potential international buyers.

If you think you can come up with the next The Traitors, Sort Your Life Out or The Masked Singer, then we would love you to apply.

This FREE training will be delivered by experts working in the industry.  In-person and live-online sessions will cover topics such as:

 • Understanding Formats and their Place in the International Television Market
 • Creating a killer commercial format
 • Packaging Ideas using Pitch Decks and Sizzles
 • The Soft Skills of Pitching
 • A Global Review of Successful Shows and What Format Buyers Want
 • Essential International Business Basics for Producers

DELIVERY DETAILS

A. HOW THIS WORKS

This programme is fully funded by Media Cymru, delivered in partnership with Grand Scheme Media and S4C.

Successful applicants may be eligible for a stipend/bursary to support attendance.

B. WHO CAN APPLY?

This course is open to Welsh screen sector professionals with more than two years’ industry experience and a demonstrable love of television. You will have a particular passion for game, quiz, talent and/or reality shows.

Ideally, you will have devised formats and/or multi-part, returning series to a certain level and be looking for additional advice and learning to help expand the market for your work.

Numbers for each location will be capped at 20.

C. WHEN & WHERE?

The application process will close on Friday 8 December.

Successful applicants will be notified by Friday 15 December.

The course will take place (twice) in two locations – once in South Wales (Tramshed Tech, Cardiff), and again in North Wales (M-Sparc, Anglesey).

We ask that that you ensure, you are able to attend ONE of the following training dates:

D. WHAT ELSE DO YOU NEED TO KNOW

This training will be followed by the immediate launch of a Media Cymru Global Formats Development Fund (GFD) in February 2024 – a closed competition only available to those professionals who attended the training.

The competition will be managed through the Media Cymru website and applicants will be provided with guidance and support around the application process.

Successful applications will then be awarded a development budget of up to £10,000 to take their formatted idea to the next stage (pitch deck & sizzle tape).

Funded projects may also be given the opportunity to pitch their idea to S4C (subject to shortlisting), who will have the option to commission a pilot.

These ideas will be considered in the context of which will likely best resonate with audiences in both UK and international markets – shortlisted on their probably contribution to both S4C audience share and international format sales.

If S4C pass on the opportunity to commission a pilot, the ideas may be taken to other broadcasters/commissioners.

The GFD Fund will consist of 5 key stages:

Stage 1: Completion of a Media Cymru application form: Deadline Friday 8 March 2024

Stage 2: 8 shortlisted funded development projects announced:  Friday 22nd March 2024

EASTER HOLIDAYS

Stage 3: Follow up 60-minute, online 1-2-1 mentoring session with Grand Scheme Media to discuss shortlisted ideas: Between Monday 15 April – Friday 26 April 2024

Stage 4: Full pitch deck & sizzle submission: Deadline Friday 31 May 2024

Stage 5: Pilot opportunity with S4C.

E. ACCESS AND ACCESSIBILITY

If you have any specific requirements that would make this application more accessible to you (such as advice, scribing or reading support) or would like this application in an alternative format (video or audio formats, audio narration, large font, plain text, or alternative language) please email [email protected]

F. ANY QUESTIONS?

If you have any questions, please contact [email protected]