Media Cymru - Training - Moho

Moho House: Hyfforddiant Meddalwedd Animeiddio 2D

MANYLION Y CWRS

Ar ôl cael ei ddefnyddio yn The Breadwinner, Song of the Sea a Wolfwalkers a enwebwyd am Oscar, ystyrir Meddalwedd Animeiddio Moho yn eang fel safon diwydiant ar gyfer animeiddio 2D proffesiynol ac fe’i defnyddir fwyfwy gan stiwdios llwyddiannus yng Nghymru.

Yr unig broblem yw, mae'r stiwdios dylunio a datblygu hyn yn cael trafferth dod o hyd i animeiddwyr Moho a'u recriwtio o Gymru (tu mewn i Gymru).

MOHO HOUSE: Nod HYFFORDDIANT MEDDALWEDD ANIMEIDDIO 2D yw llenwi’r bwlch sgiliau hwn, trwy gynnig y cyfle i 8 animeiddiwr uchelgeisiol feistroli’r holl offer yn Moho, tra’n gweithio’n brofiadol ac yn arbrofol ar Crybaby, ffilm fer wedi’i chomisiynu, a gynhyrchwyd gan Biggerhouse Film CIC a’i ariannu gan Ffilm Cymru.

Bydd yr hyfforddiant personol cyntaf o’i fath hwn yn digwydd dros 2 wythnos yn olynol mewn stiwdios ac mewn gweithfannau a ddarperir gan Cloth Cat, stiwdio animeiddio a gemau arobryn yng nghanol Caerdydd.

Yn ystod yr wythnos gyntaf, mae animeiddwyr yn dysgu am ryngwyneb Moho, offer lluniadu fector, y gwahanol offer a dulliau animeiddio a sut i rigio cymeriad, yn ogystal ag animeiddio golygfa gyfan gydag ystumiau a phropiau allweddol.

Yn ystod yr ail wythnos, bydd animeiddwyr yn defnyddio eu sgiliau newydd i greu animeiddiad byd go iawn ar gyfer Crybaby, ac yn dysgu sut i fireinio golwg golygfa trwy ychwanegu effeithiau gronynnau, dyfnder maes a symudiad camera.

Bydd yr animeiddiwr a thiwtor 2D/3D hynod brofiadol Dani hefyd yn dangos i hyfforddeion sut i becynnu lluniau ac allgludo golygfeydd o Moho ar gyfer llifoedd gwaith o bell a deall yn well ‘ddibyniaethau llif prosiectau’ gan ddefnyddio enghreifftiau o’r byd go iawn.

Drwy gydol y cwrs 2 wythnos, bydd cymeriadau, cefndiroedd a deialog o Crybaby ar gael i arbrofi a chwarae gyda nhw, gan roi cyfle i bobl greadigol ffres ddatblygu sgiliau newydd, cael profiad o’u rhoi ar waith ar brosiect byd go iawn, a rhoi’r wybodaeth i dalent o Gymru sydd ei hangen ar y sector animeiddio.

Felly dewch i ymuno â ni am y cyfle hyfforddi unigryw hwn a darganfod beth mae defnyddio meddalwedd animeiddio 2D chwyldroadol ar gynhyrchiad byw yn ei olygu yn ymarferol, yn un o brif stiwdios animeiddio Cymru.

MANYLION CYFLWYNO

A. SUT MAE HYN YN GWEITHIO

Ariennir y rhaglen hon yn llawn gan Media Cymru. Mewn partneriaeth â Biggerhouse Film CIC a Cloth Cat.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael ad-daliad o £500 yr wythnos i dalu am eu hamser i ffwrdd o'r gwaith i hyfforddi a'u treuliau tra'n mynychu'r cwrs.

B. PWY ALL WNEUD CAIS?

Mae’r cwrs 10 diwrnod hwn yn agored i unrhyw weithwyr proffesiynol o’r sector sgrin yng Nghymru sy’n gweithio – neu’n ceisio gweithio – ym maes animeiddio.

P'un a ydych chi'n ddechreuwr angerddol neu'n animeiddiwr profiadol sydd eisiau datblygu sgiliau meddalwedd-benodol, bydd y cwrs hwn yn cyflwyno'r sgiliau sydd eu hangen i weithio ar gynhyrchiad yn y dyfodol.

Cyfyngir niferoedd i 8.

C. BLE A PHRYD?

  • Bydd y broses ymgeisio yn agor ddydd Llun 8 Ionawr ac yn cau ddydd Gwener 9 Chwefror 2024.
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn dydd Gwener 16 Chwefror 2024.

Gofynnwn i chi sicrhau y gallwch ymrwymo i'r holl ddyddiadau hyfforddiant canlynol:

  • Dydd Llun 4ydd i ddydd Gwener 15fed Mawrth 2024 yn Cloth Cat, Siambrau'r Farchnad, 5-7 Heol Eglwys Fair, Caerdydd CF10 1AT.

D. MYNEDIAD A HYGYRCHEDD

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol a fyddai'n gwneud y cais hwn yn fwy hygyrch i chi (fel cyngor, cymorth ysgrifennu neu gymorth darllen), neu os hoffech y cais hwn mewn fformat arall (fideo neu sain, llais, ffont mawr, testun plaen neu iaith arall), ebostiwch [email protected]

E. UNRHYW GWESTIYNAU?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]

Moho House: 2D Animation Software Training

COURSE DETAILS

Having been used in the Oscar-nominated The Breadwinner, Song of the Sea and Wolfwalkers, Moho Animation Software is widely considered to be an industry standard for professional 2D animation and is being used more and more by successful studios in Wales.

Only issue is, these design and development studios are struggling to find and recruit Moho animators from (inside) Wales.

MOHO HOUSE:  2D ANIMATION SOFTWARE TRAINING aims to fill this skills gap, by offering 8 aspiring animators the opportunity to master all the tools in Moho, while working experientially and experimentally on a commissioned short, Crybaby, produced by Biggerhouse Films CIC and funded by Ffilm Cymru.

This first-of-its-kind, in-person training will take place over 2 consecutive weeks in studios and at workstations provided by Cloth Cat, an award-winning animation and games studio based in central Cardiff.

In the first week, animators learn about the Moho interface, vector drawing tools, the different animation tools and methods and how to rig a character, as well as animate an entire scene with key poses and props.

In the second week, animators will use their newfound skills to create real world animation for Crybaby, and learn how to refine the look of a scene by adding particle effects, depth of field and camera motion.

Highly experienced 2D/3D animator and tutor Dani will also show trainees how to package shots and export scenes from Moho for remote workflows and better understand ‘pipeline dependencies’ using real-world examples.

Throughout the 2-week course, characters, backgrounds and dialogue from Crybaby will be available to experiment and play with, giving fresh creatives the chance to develop new skills, experience putting them into practice on a real-world project, and giving Welsh talent the knowledge that the animation sector needs.

So come and join us for this unique training opportunity and discover what using revolutionary 2D animation software on a live production means in practice, at one of the top animation studios in Wales.

DELIVERY DETAILS

A. HOW THIS WORKS

This programme is fully funded by Media Cymru in partnership with Biggerhouse Film CIC and Cloth Cat.

All participants will be reimbursed £500 per week to cover their time out of work to train and their expenses whilst attending the course.

B. WHO CAN APPLY?

This 10-day course is open to any Welsh or Wales-based screen sector professionals working – or seeking to work – in animation.

Whether you’re a passionate entrant or an experienced animator who wants to develop software-specific skills, this course will deliver the skills needed to work on a future production.

Numbers will be capped at 8.

C. WHEN & WHERE?

  • The application process will open on Monday 8 January and close on Friday 9 February 2024
  • Successful applicants will be notified by Friday 16th February 2024.

We ask that you ensure, you can commit to all the following training dates:

  • Monday 4th to Friday 15th March 2024 at Cloth Cat, Market Chambers, 5-7 St Mary St, Cardiff CF10 1AT

D. ACCESS AND ACCESSIBILITY

If you have any specific requirements that would make this application more accessible to you (such as advice, scribing or reading support) or would like this application in an alternative format (video or audio formats, audio narration, large font, plain text, or alternative language) please email [email protected]

E. ANY QUESTIONS?

If you have any questions, please contact [email protected]