Media Cymru - Training - Inclusion Accelerator

Rhaglen Cyflymydd Cynhwysiant Cymru

MANYLION Y CWRS

Mae CYFLYMYDD CYNHWYSIANT yn rhaglen sy’n helpu busnesau i ddatblygu amrywiaeth. Mae’r rhaglen yn gweithio ar y cyd â busnesau bychain a maint canolig yn y sector sgrin yng Nghymru i'w helpu i fod yn fwy cynhwysol wrth recriwtio a chadw talent. Cefnogir y rhaglen hon gan Channel 4 a BBC Cymru Wales.

Mae'r cynllun 12 wythnos RAD AC AM DDIM hwn yn cynnwys:

 • Adolygiad o’r sefyllfa fel y mae ar hyn o bryd a fydd yn nodi’r hyn rydych chi'n ei wneud yn dda ynghyd a’r meysydd lle mae angen i chi wella fel hygyrchedd, cyfathrebu, recriwtio ac arferion gwaith cynhwysol.
 • 4 dosbarth meistr dwys i'ch helpu i ennill y wybodaeth, yr arbenigedd a'r hyder i greu gweithle cynhwysol.
 • 3 sesiwn awr fawr sy’n archwilio heriau busnes penodol ac atebion ymarferol.
 • Arolwg ac adroddiad tîm unigryw a ddyluniwyd gan arbenigwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, sy'n manylu ar amrywiaeth ymddangosiadol a gwirioneddol eich tîm, a sut y gallwch ehangu eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
 • Mynediad at becyn cymorth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ac adnoddau allweddol Gritty Talent, gan eich galluogi i osod eich cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar waith yn effeithiol.

Bydd hyd at chwech cwmni sector sgrin lwyddiannus yn elwa o:

 • Hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant gan Topflight.
 • Cefnogaeth un i un wedi'i thargedu.
 • Cipolwg ar brosesau a blaenoriaethau comisiynu.
 • Cyfle i rannu straeon mwy amrywiol, ar y sgrin ac oddi arno.
 • Cyfle i fod yn rhan o garfan o gwmnïau eithriadol o Gymru, sy’n benderfynol o newid ein diwydiant er gwell.

Rhan hollbwysig o’r rhaglen yw’r cymorth y mae’n ei gynnig i gwmnïau i allu deall strategaeth a chost Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Pwrpas hyn yw gosod amcanion y gellir eu cyflawni, olrhain, mesur a'u hailadrodd - er  budd pawb.

Mae CYFLYMYDD CYNHWYSIANT bellach yn recriwtio cyfranogwyr yng Nghymru i sicrhau bod ein sector sgrin yn mynd o nerth i nerth, gyda phwyntiau gweithredu pwrpasol a chyraeddadwy ac arfer gorau'r diwydiant.

BETH SYDD GAN Y DIWYDIANT I’W DDWEUD

"Mae gweithio gyda Mel a thîm Gritty Talent ar ddatblygu a chyflwyno ein rhaglen beilot Archwiliadau Amrywiaeth ar gyfer ‘indies’ yn yr Alban wedi bod yn bleser pur. Roedd yn ein galluogi i fod yn greadigol a gwthio'r ffiniau wrth ddyfeisio archwiliad cynhwysfawr. Arweiniodd hyn at gwmnïau yn nodi eu cryfderau yn ogystal â'r meysydd hynny sydd angen cymorth pellach i fynd i'r afael â'u gwendidau o ran amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant. Roedd dull o gydweithio Gritty Talent yn sicrhau bod gan ein cwmnïau gynlluniau ymarferol a chynlluniau gweithredu i'w harwain ar y cam nesaf." 
Ashe Hussain
Rheolwr Datblygu Busnes: FOCUS Scotland

"Roedd defnyddio arbenigedd Gritty i greu a deall ein harolwg cwmni o amgylch amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant yn hynod ddefnyddiol. Mae wedi newid pethau’n llwyr i ni o ran y ffordd yr ydym yn deall ac yn blaenoriaethu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae gennym gynlluniau clir nawr ar ba feysydd rydym yn canolbwyntio arnynt a ffordd glir o fonitro ein cynnydd yn y maes hwn.”
Jane Hamlin
Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwraig Cynhyrchu, Silverback Films

MANYLION CYFLWYNO

A. SUT MAE HYN YN GWEITHIO

Mae'r rhaglen yn cael ei hariannu'n llawn gan Media Cymru, mewn partneriaeth â Gritty Talent a chefnogir gan Channel 4 a BBC Cymru Wales.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus fod yn gymwys i gael cyflog/bwrsari i gefnogi presenoldeb.

B. PWY ALL WNEUD CAIS?

Diben CYFLYMYDD CYNHWYSIANT yw meithrin hyder a grymuso busnesau yng Nghymru i greu gweithle cyson a chynhwysol. Mae lle i hyd a 6 cwmni ar gael ar y cynllun cyntaf hwn yng Nghymru, a fydd yn cael ei gynnal o ddiwedd mis Chwefror 2024 hyd at ganol fis Mai 2024.

Yn ddelfrydol, byddwch yn berchennog ar gwmni, yn arweinydd cynhyrchu neu dalent, neu'n uwch reolwr/cynhyrchydd/pennaeth adran, yn gyfrifol am logi a meithrin doniau a chriwiau.

Efallai eich bod hefyd ar fin ymgymryd â rôl uwch ac yn awyddus i ddeall pa weithgareddau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant allai fod o fudd i'ch cwmni a sut i fesur eu heffaith a'u gwerth.

Gall uchafswm o 3 pherson o bob cwmni llwyddiannus fanteisio ar yr hyfforddiant. Gofynnwn i chi fynychu’n gyson trwy gydol y broses.

C. GWEMINAR GWYBODAETH HOLI AC ATEB

Gweler y weminar Cwestiwn ac Ateb yma.

D. BLE A PHRYD?

Bydd CYFLYMYDD CYNHWYSIANT yn digwydd dros gyfnod o dri mis rhwng mis Chwefror a mis Mai 2024.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau un i un ar-lein a phedair sesiwn wyneb yn wyneb fel grŵp yn Tramshed Tech,Stryd Penderis, Caerdydd, CF11 6BH.

Mae ceisiadau am GYFLYMYDD CYNHWYSIAD ar agor.

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG: 23:59 ddydd Gwener 26 Ionawr 2024.

Bydd y cwmnïau llwyddiannus yn cael eu hysbysu yn yr wythnos yn dechrau 5 Chwefror 2024.

Gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn gallu mynychu'r dyddiadau a'r amseroedd canlynol:

 • Dydd Mercher 21 Chwefror 2024, 1000-1700 (Croeso/ Dosbarth Meistr 1 /1-2-1 briffo)
 • Dydd Mercher 6 Mawrth 2024, 1000-1300 (Dosbarth Meistr 2)
 • Dydd Mercher 20 Mawrth 2024, 1000-1300 (Dosbarth Meistr 3)
 • 11 Ebrill 2024 Cynhadledd a Digwyddiad Rhwydweithio EDI
 • Dydd Mercher 15 Mai 2024, 1000-1300  (Dosbarth Meistr 4)

E. BETH YW COST Y RHAGLEN?

Mae’r rhaglen Cyflymydd Cynhwysiant yn rhad ac am ddim i gyfranogwyr. 

F. MYNEDIAD A HYGYRCHEDD

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol a fyddai'n gwneud y cais hwn yn fwy hygyrch i chi (fel cyngor, cymorth ysgrifennu neu gymorth darllen), neu os hoffech y cais hwn mewn fformat arall (fideo neu sain, llais, ffont mawr, testun plaen neu iaith arall), ebostiwch [email protected]

G. UNRHYW GWESTIYNAU?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]

Inclusion Accelerator Wales Programme

COURSE DETAILS

INCLUSION ACCELERATOR is a business-building diversity development programme that works closely and collaboratively with small and medium sized screen sector businesses in Wales to help them be more inclusive in their recruitment and retention of talent. This programme is supported by Channel 4 and BBC Cymru Wales.

This FREE 12-week scheme includes:

 • A state of play review, detailing what you’re doing well and areas where you need to improve like accessibility, communications, recruitment and inclusive work practices.
 • 4 intensive masterclasses to help you gain the knowledge, expertise and confidence to create a consistently representative workplace.
 • 3 consultancy power hours to explore specific business challenges and workable solutions.
 • A unique team survey & report, designed by EDI experts, detailing your team’s actual and perceived diversity, and how you can extend your skills and knowledge in fairer, more authentic ways.
 • Access to Gritty Talent's EDI toolkit and key resources, enabling you to activate your EDI plan effectively.

Up to six successful screen sector companies will benefit from:

 • Topflight EDI training.
 • Targeted one to one support.
 • Insights into commissioning processes and priorities.
 • An opportunity to share more diverse stories, both on and off screen.
 • A chance to be part of a cohort of outstanding Welsh companies, intent on changing our industry for the better.

Crucially, the programme also helps companies gain clarity on EDI strategy and spend, in order to set yourself and your team achievable, tangible goals that can be tracked, measured and replicated - for everyone’s benefit.

INCLUSION ACCELERATOR is now recruiting for its next cohort of participants in Wales to ensure our screen sector goes from strength to strength, with tailored and achievable onward action points and industry best practice.

WHAT THE INDUSTRY SAYS

“Working with Mel and the team at Gritty Talent on developing and delivering our pilot programme of Diversity Audits for Scottish indies has been a delight. It enabled us to be creative in our thinking and push the boundaries to devise a comprehensive 360 audit. It has resulted in companies identifying their strengths as well as those areas requiring further support to address the ongoing gaps in diversity, equality and inclusion. Gritty Talent’s approach and collaborative working ensured that our companies have workable roadmaps and action plans to steer them onto the next stage.” 
Ashe Hussain
Business Development Manager: FOCUS Scotland

“Using the expertise of Gritty to create and understand our company survey around ED&I was incredibly helpful.  It has totally changed the game for us in how we understand and prioritise ED&I.  We have clear plans now on what areas we are focussing on and a clear way to monitor our progress in this area”.
Jane Hamlin
COO & Director of Production, Silverback Films

DELIVERY DETAILS

A. HOW THIS WORKS

This programme is fully funded by Media Cymru, delivered in partnership with Gritty Talent and supported by Channel 4 and BBC Cymru Wales.

B. WHO CAN APPLY?

INCLUSION ACCELERATOR’s purpose is to build confidence in and empower Welsh businesses to create a consistent and authentically inclusive workplace. There are up to 6 company places available on this first Welsh scheme, which will run from late February 2024 to mid-May 2024.

Ideally, you will be a company owner, production or talent lead, or senior manager/producer/head of department, responsible for hiring and nurturing talent and crews.

You might also be about to step up to a more senior business role and keen to understand which EDI activities could work for your company and how to measure their impact and value.

A maximum of 3 people from each chosen company can take advantage of the training.  We ask that attendance is consistent throughout.

C. Q&A INFORMATION WEBINAR

You can watch the Q&A Webinar here.

D. WHEN & WHERE?

INCLUSION ACCELERATOR will take place over a three-month period from February-May 2024.

The program will include a mix of one to one online sessions and four face-to-face group sessions at Tramshed Tech, Grangetown, Cardiff, CF11 6BH.

Applications for INCLUSION ACCELERATOR are open.
DEADLINE EXTENDED: 23:59 on Friday 26 January 2024.

The successful companies will be notified w/c 5 February 2024.

We ask that that you ensure, you are able to attend the following programme delivery dates and times:

 • Wednesday 21 February 2024, 1000-1700 (Welcome/ Masterclass 1/ 1-2-1 briefing)
 • Wednesday 6 March 2024, 1000-1300 (Masterclass 2)
 • Wednesday 20 March 2024, 1000-1300 (Masterclass 3)
 • 11 April 2024 EDI & Networking Event
 • Wednesday 15 May 2024, 1000-1300 (Masterclass 4)

E. HOW MUCH DOES THE PROGRAMME COST?

There is no cost to the participants for the Inclusion Accelerator.

F. ACCESS AND ACCESSIBILITY

If you have any specific requirements that would make this application more accessible to you (such as advice, scribing or reading support) or would like this application in an alternative format (video or audio formats, audio narration, large font, plain text, or alternative language) please email [email protected]

G. ANY QUESTIONS?

If you have any questions, please contact [email protected]