Radio in Wales

Radio a Chymdeithas Sifil yng Nghymru

Tîm Ymchwil: Steve Johnson, Dr Philip Mitchell

Crynodeb: Ers canol y 1990au, mae radio wedi profi democrateiddio digynsail ac mae Prifysgol De Cymru wedi bod ar flaen yr esblygiad hwn.  Sefydlodd y brifysgol fodelau arloesol o gyfranogi yn y cyfryngau drwy ei rôl allweddol o ran radio cymunedol.  Mae'r democrateiddio hwn ym myd radio yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiadau newydd trwy gyfrwng podledu, deunydd gweledol a ffrydio byw ayyb. Gall yr ymchwil sy'n sail i hyn gael ei grynhoi i ddwy ardal rhyng-berthynol; ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer sy'n cynnig ac yn cymhwyso modelau cyfranogiad ar gyfer radio cymunedol, ac ymchwil a gefnogwyd gan ymarfer, i agweddau ar ddarlledu radio.

Nod: Nod yr ymchwil hwn yw sefydlu darlledu masnachol, darlledu gwasanaeth cyhoeddus a radio cymunedol yng Nghymru fel model o gyfranogiad yn y cyfryngau, yn lleol ac yn rhyngwladol. Gan weithio ochr yn ochr â gweithredwyr radio brodorol, ein nod yw hysbysu a dylanwadu ar wneuthurwyr polisi a rheolyddion.

Allbynnau Ymchwil: Yn ogystal ag ystod o ail-lwyfaniadau hanesyddol, addasiadau a chynyrchiadau 'byw', datblygwyd y Clwstwr Radio Cymunedol Cymreig (2011) mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn borth ar gyfer rhannu arbenigedd ar draws y rhwydwaith radio cymunedol yng Nghymru.  Yn 2018, rhoddodd Steve Johnson dystiolaeth i Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar gyfer eu harolwg i Radio yng Nghymru. Mae cyhoeddiadau ymchwil dethol yn cynnwys:

Mitchell, P., & Stewart, J. (2017). Who are We? Language and impartiality in BBC radio journalism. Journalism Practice, 11(4), tt. 417-437.

Johnson, S. (2016) ‘Community Radio In Wales: New Voices with a Welsh accent’. 3CMedia Journal of Community Citizen's and Third Sector Media and Communication, (8), tt. 15-28.

Johnson, S. and Mitchell, P. (2012) ‘In search of access, localness and sustainability: radio in post-devolutionary Wales.’ yn Hand, R. a Traynor, M. (goln.) Radio in Small Nations: Productions, Programmes, Audiences. Caerdydd: PDC, tt. 7–26

Hand, R. a Traynor, M. (2012) Radio in Small Nations: Productions, Programmes, Audiences. Caerdydd: PDC.

Radio in Wales: Programmes, Audiences and Communities 

Research Team: Steve Johnson, Dr Philip Mitchell

Summary: Since the mid-1990s, radio has experienced unprecedented democratisation and the University of South Wales has been at the forefront of this evolution. It has established groundbreaking models of media participation through its key role in community radio. This democratisation of radio presents new opportunities for radio innovations via podcasting, visual content and live streaming etc. The underpinning research can be summarised into two inter-related areas; practice-based research which proposes and applies models of participation for community radio, and research, supported by practice, into aspects of radio broadcasting.

Aim: This research aims to establish commercial broadcasting, public service broadcasting and community radio in Wales, as a model of media participation both locally and internationally. Working alongside indigenous radio operators, we aim to inform and influence policy makers and regulators.

Research Outcomes: As well as a range of historical recreations, adaptations and ‘live’ productions, the Welsh Community Radio Cluster (2011) was developed in partnership with the Welsh government, a portal for sharing expertise across the Welsh community radio network. In 2018, Steve Johnson gave evidence to the Culture, Welsh Language and Communications Committee on their inquiry into Radio in Wales. Selected research publications include:

Mitchell, P., & Stewart, J. (2017). Who are We? Language and impartiality in BBC radio journalism. Journalism Practice, 11(4), pp. 417-437.

Johnson, S. (2016) ‘Community Radio In Wales: New Voices with a Welsh accent’. 3CMedia Journal of Community Citizen's and Third Sector Media and Communication, (8), pp. 15-28.

Johnson, S. and Mitchell, P. (2012) ‘In search of access, localness and sustainability: radio in post-devolutionary Wales.’ In Hand, R. and Traynor, M. (eds.) Radio in Small Nations: Productions, Programmes, Audiences. Cardiff: University of Wales Press, pp. 7–26

Hand, R. and Traynor, M. (2012) Radio in Small Nations: Productions, Programmes, Audiences. Cardiff: UWP.