Saint Catwg

Sant Catwg / Cadog yn Ne-ddwyrain Cymru


Arweinydd Ymchwil: Yr Athro Kevin Mills (Prifysgol De Cymru).

Cydweithredwyr: Vic Mills, Blackwood Little Theatre, Contemporancient Theatre, Cymdeithas Gwerthfawrogiad Hanes Gelligaer, yr Eglwys yng Nghymru

Cyllidwr: Ymchwil Dyniaethau PDC

Facebook: https://www.facebook.com/contemporancienttheatre/?pageid=2074187649552656&ftentidentifier=2125823041055783&padding=0

Crynodeb: Prosiect amlochrog sy'n cynnwys deunyddiau beirniadol a chreadigol sy'n ymwneud â storïau anhysbys am Sant Catwg / Cadog - cystadleuydd cynnar ar gyfer nawddsant Cymru. Mae casgliad barddoniaeth Kevin (Stations of the Boar), pamffled, a drama (Cadoc and the Drowned Boys), yn ymgysylltu ag olion Sant Cadog sy'n aros yn nhirwedd De-ddwyrain Cymru fel enwau di-hid bellach i raddau helaeth.  Mae’r gwaith hwn yn helpu i wneud yr olion hyn yn ddealladwy eto yn eu cyfuniad cyfoethog o ffurfiau Cristnogol, paganaidd, mytholegol, gwleidyddol a daearyddol, gan gyfrannu at well dealltwriaeth o hanesion cenedlaethol Cymru.

Nod: Nod y prosiect yw darganfod a lledaenu storïau sy'n perthyn i'r rhanbarth, ac, wrth wneud hynny, trawsnewid canfyddiadau cyhoeddus o rôl storïau ac adrodd storïau wrth lunio diwylliant, lle a hunaniaeth.

Canlyniadau Ymchwil: Mae'r prosiect, sydd wedi cael sylw yn y cyfryngau lleol, wedi mynd â Cadoc and the Drowned Boys a chopïau am ddim o bamffled amgaeedig un theatr a saith eglwys yn ne-ddwyrain Cymru.  Mae'r pamffled - Saint Cadoc: History and Legend - yn crynhoi'r hyn sy'n hysbys am y sant, ac yn adrodd rhai o'r chwedlau o'i draddodiad.  Cyhoeddwyd y casgliad barddoniaeth Stations of the Boar gan Cinnamon Press yn 2016.  Mae'r Athro Mills hefyd wedi rhoi nifer o sgyrsiau ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer grwpiau fel Cymdeithas Gwerthfawrogiad Hanes Gelligaer ac Undeb y Mamau Llandaf.  Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar draethawd sy'n ceisio damcaniaethu'r berthynas rhwng naratif a lle, gan dynnu ar storïau Sant Catwg / Cadog.

Saint Catwg / Cadoc in South East Wales


Research Leader: Professor Kevin Mills (University of South Wales).

Collaborators: Vic Mills, Blackwood Little Theatre, Contemporancient Theatre, Gelligaer History Appreciation Society, the Church in Wales

Funder: USW Humanities Research

Facebook: https://www.facebook.com/contemporancienttheatre/?pageid=2074187649552656&ftentidentifier=2125823041055783&padding=0

Summary: A multi-faceted project that comprises critical and creative materials relating to little-known stories of St Catwg / Cadoc – an early contender for patron saint of Wales. Kevin’s poetry collection (Stations of the Boar), a pamphlet, and a play (Cadoc and the Drowned Boys), engage with the traces of St Cadoc which remain in the landscape of South East Wales as now largely unmeaning names. This work helps to make these traces intelligible again in their rich blend of Christian, pagan, mythological, political and geographical forms, contributing to a greater understanding of Wales’s national histories.

Aim: The project aims to unearth and disseminate tales belonging to the region, and, in doing so, to transform public perceptions of the role of stories and storytelling in the shaping of culture, place and identity.

Research Outcomes: The project, which has been covered in the local media, has taken Cadoc and the Drowned Boys and free copies of an accompanying pamphlet into one theatre and seven churches in south east Wales. The pamphlet – Saint Cadoc: History and Legend – summarizes what is known about the saint, and recounts some of the tales from his tradition. The poetry collection Stations of the Boar was published by Cinnamon Press in 2016. Professor Mills has also given a number of public engagement talks for groups such as Gelligaer History Appreciation Society and Llandaf Mother’s Union. He is currently working on an essay that seeks to theorize the relationship between narrative and place, drawing on stories of St Catwg / Cadoc.