Television from Small Nations

Arweinwyr Ymchwil: Yr AthroRuth McElroy (Prifysgol De Cymru), Yr Athro Anne Marit Waade (Prifysgol Aarhus), Dr Caitriona Noonan (Prifysgol Caerdydd).

Partneriaid Ymchwil: Yr Athro John Cook (Prifysgol Caledonian Glasgow), Catrin Hughes Roberts (S4C), Hywel William (RTS Cymru), Dr David FernándezQuijada (EBU).

Cyllidwr: Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Gwefan: https://smallnationsscreen.org/ 

Crynodeb: Roedd y rhwydwaith ymchwil amlddisgyblaethol, rhyngwladol hwn yn mynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd penodol sy'n wynebu darlledwyr a chynhyrchwyr teledu mewn cenhedloedd bach.  Mewncenhedloedd bachmae’r diwydiant teledu yn cyflawni nifer o swyddogaethau diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd pwysig, gan adeiladu hunaniaethau diwylliannol,cyfrannu tuag at sffêr cyhoeddus democrataidd, achyfrannu at ffyniant ieithoeddlleiafrifol yn y byd modern.

Amcanion: Roedd y rhwydwaith yn cefnogi cyfnewid ar draws ffiniau cenedlaethol a disgyblaethol er mwyn deall yn well sut y gall teledu mewn cenhedloedd bach adeiladu ei gapasiti economaidd tra’ncynnal ar yr un pryd ymrwymiadau diwylliannol ac ieithyddol hanfodol i'r cynulleidfaoedd y mae'n eu gwasanaethu.

AllbynnauYmchwil: Cyfarfu partneriaid academaidd a diwydiant mewn tair gweithdy rhyngwladol er mwynrannu eu profiadau ac arfer gorau o ran datblygu talent, dosbarthu cynnwys a llwyfannau digidol newydd. Mae arweinwyr y prosiect yn parhau i rannu eu canfyddiadau gyda llunwyr polisi yng Nghymru er mwynsicrhau bywiogrwydd a chynaliadwyedd sector sgrin Cymru. Mae prosiectau a chydweithredu pellach yn parhau i ddod i'r amlwg, gan gynnwys prosiect ymchwil a ariennir gan yr AHRC, ‘Screen Agencies as Cultural Intermediaries’(2018-20)sy'n archwilio rôl asiantaethau sgrin yn natblygiad economaidd a diwylliannol cenhedloeddbach. Mae cyhoeddiadau ymchwil dethol yn cynnwys:

McElroy, R., Nielsen, J. aNoonan, C. (2018) ’Small is Beautiful? The salience of scale and power to three European cultures of production’, Critical Studies in Television13(2), tt.169-187.

McElroy, R. a Noonan, C. (2018) ‘Public Service Media and Digital Innovation: The Small Nation Experience’ ynVan Den Bulk, H., Donders, K. aLowe, G.F. (goln.) Public Service Media and the Network Society,Nordicom, tt. 159-174.

McElroy, R. a Noonan, C. (2016) ‘Television drama production in small nations: mobilities in a changing ecology’, Journal of Popular Television4 (1), tt.109-127.

Cefnogwyd gan:

Research Leaders: Prof. Ruth McElroy (University of South Wales), Prof. Anne Marit Waade (Aarhus University), Dr Caitriona Noonan (Cardiff University).

Research Partners: Prof. John Cook (Glasgow Caledonian University), Catrin Hughes Roberts (S4C), Hywel William (RTS Wales), Dr David Fernández Quijada (EBU).

Funder: Arts & Humanities Research Council.

Website: https://smallnationsscreen.org/ 

Summary: This multidisciplinary, international research network addressed the specific challenges and opportunities facing television broadcasters and producers in small nations. For small nations the television industry performs a number of important cultural, political and economic functions: constructing cultural identities, contributing towards a democratic public sphere, and potentially enabling minority-languages to thrive in the modern world.

Objectives: The network supported exchanges across national and disciplinary borders in order better to understand how television in small nations can build its economic capacity whilst also maintaining vital cultural and linguistic commitments to the audiences it serves.

Research Outputs: Academic and industry partners met at three international workshops sharing their experiences and best practice around talent development, content distribution and emerging digital platforms. The project leaders continue to share their findings with policy makers in Wales to ensure the vibrancy and sustainability of the Welsh screen sector. Further projects and collaborations continue to emerge including a new AHRC-funded research project, ‘Screen Agencies as Cultural Intermediaries’ (2018-20) examining the role of screen agencies in the economic and cultural development of small nations. Selected research publications include: 

McElroy, R., Nielsen, J. and Noonan, C. (2018) ’Small is Beautiful? The salience of scale and power to three European cultures of production’, Critical Studies in Television 13(2), pp.169-187. 

McElroy, R. and Noonan, C. (2018) ‘Public Service Media and Digital Innovation: The Small Nation Experience’ in Van Den Bulk, H., Donders, K. & Lowe, G.F. (eds.) Public Service Media and the Network Society, Nordicom, pp. 159-174 

McElroy, R. and Noonan, C. (2016) ‘Television drama production in small nations: mobilities in a changing ecology’, Journal of Popular Television 4 (1), pp.109-127.

Funded by: